Verksamhetsinriktning 2013-2016

Forums medlemsorganisationer och liknande organisationer har behov av människor, kunskap, pengar och inflytande för att utvecklas och därmed skapa ett gott samhälle. Forums verksamhet, som gemensam intresseorganisation, ska inriktas mot att förändra strukturer, såväl mentala, sociala, juridiska och politiska, så att alla dessa resurser blir mer tillgängliga än nu.

Människor

Människors behov av att gestalta sin identitet och sitt medborgarskap genom frivilligarbete ska ha goda förutsättningar. Detta breda frivilligarbete är det organiserade civilsamhällets kärna och mest omfattande uttrycksform. Det frivilliga arbetet ska inte betraktas som ett verktyg för varken organisationens, politikers eller offentliga tjänstemäns målsättningar.

  • Forum ska verka för en förbättrad infrastruktur för det frivilliga arbetet
  • Forum ska utveckla/skapa strukturer och verktyg som möjliggör rörlighet och en breddad arbetsmarknad

Kunskap

Att driva idéburna organisationer kräver många olika typer av kunskaper utöver kunskap om respektive organisations sakfråga. Det handlar om kunskap om själva organiseringen, om verksamhetens särart och vilka effekter man uppnår, om det frivilliga arbetet, om finansering etc. Men det handlar också om att hålla sig ajour med vad som sker i ens omvärld.

  • Forum ska med hjälp av egna verktyg, kontakt med forskning och politiken samt genom utbildningar stödja relevant kunskapsuppbyggnad och omvärldsbevakning. Detta möjliggör organisationernas oberoende som högre grad av måluppfyllelse.
  • Forum ska verka för organisationernas möjlighet att vara spjutspets och sociala innovatörer underlättas.

Pengar

Att driva organisationer kräver många typer av resurser, också pengar. Civilsamhällets organisationer kännetecknas av en mångfald där det offentliga ofta är dominerande.

  • Forum ska underlätta för organisationer att skapa en långsiktig och god finansiering som underbygger självständighet.
  • Forum ska verka för enklare tillgång till de offentliga medel som utgår i form av bidrag, verka för att det politiska målet om ökad andel organisationsbidrag följs upp, verka för mer socialt och miljömässigt ansvarstagande i upphandling, verka för att partnerskapslösningar etableras, verka för bredare tillgång till stöd från företag.

Inflytande

Det klimat som Forum ska arbeta för, ska gynna fria, starka och oberoende organisationer oavsett om de väljer att fokusera det breda frivilligarbetet, konkret välfärdsarbete eller politisk påverkan eller kombinationer av alla tre. Forum ska verka för större proaktivitet i sitt påverkansarbete så att organisationen är med och sätter den politiska agendan.

  • Forum skall påverka samhällsutvecklingen på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i en riktning som gynnar förutsättningar för det frivilliga sociala arbetet.
  • Forum skall systematiskt bedriva påverkansarbete tillsammans med medlemsorganisationerna.