Forums Asylnätverk

Nätverksbild

Forums asylnätverk är ett nätverk bestående av 15 frivilligorganisationer som tillsammans arbetar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för nyanlända i Sverige.

Forums asylnätverket består idag av 15 medlemsorganisationer och syftar till att förbättra samordningen i arbetet med asylsökande, både nationellt och lokalt. Beslutet att bilda nätverket togs under ett medlemsmöte den 26:e mars 2015, efter att vi under en längre tid kunnat se hur behoven i mottagandet av asylsökande i Sverige ökat, samtidigt som de flesta aktörer upplever att djupare samverkan är nödvändig. Asylnätverket är ett svar på denna utveckling och ett sätt att försöka koordinera de ideella krafter som är verksamma i det svenska asylmottagandet.

I mer konkreta termer innebär det att nätverket samlar och sprider erfarenheter och kunskaper om förutsättningar och omvärldsfrågor, bidrar med råd och stöd till lokala och regionala aktiviteter, samt fungerar som stödjande samtalspart till myndigheter och policynivå inom området för asylmottagande. Våra medlemsorganisationer möter i stor utsträckning gemensamma utmaningar och hinder i sitt dagliga arbete vilka kräver en ökad samverkan, dels över organisationsgränser men också mellan ideell, privat och offentlig sektor. Några sådana utmaningar är behovet av långsiktig finansiering, samordning och stöd i rekrytering och utbildning av frivilliga.

Medlemmar

Civilförsvarsförbundet

Frälsningsarmén

Ibn Rushd

Individuell Människohjälp

Islamic Relief

KFUM Sverige

LP-verksamheten

Majblomman

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Rädda Barnen

Röda Korset

Sensus

Simon

Sociala Missionen

Svenska Kyrkan

För mer information om Asylnätverket och om vad medlemsorganisationerna gör, ladda ned vår PDF.