Volontärer är medmänniskor för de allra sjukaste på Danderyd
11 feb | 2014
I snart ett år har volontärer agerat medmänniskor för de allra sjukaste på medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Nu har den unika verksamheten utökat, rapporterar Dagens Nyheter.

– Hos oss var det eldsjälar som startade projektet men nu har vi en modell och ett nätverk som fungerar och ser gärna att andra implementerar det, säger Mats Söder­häll, verksamhetschef, till Dagens nyheter.

Verksamheten är fortfarande unik i Sverige. Inget annat sjukhus har volontärer inne på själva sjukhusavdelningarna. Både Södersjukhuset och Karolinska i Stockholm har dock visat intresse för verksamheten och Danderyds sjukhus ser gärna att andra implementerar det.

Landstingsråd Dag Larsson (S) är dock tydlig med att volontärer inte får ersätta personal och bli en besparing.

– Som ett komplement för att stärka det medmänskliga i sjukvården tror jag att det är väldigt bra men det måste göras i nära samverkan med personalen. Det är inte bra om man ersätter undersköterskor med volontärer, vi behöver fler undersköterskor i vården. Man får inte låta bli att bemanna upp för då får vi en sämre sjukvård i stället, säger Dag Larsson (S), landstingsråd, till Dagens Nyheter.

Samtidigt uppmanar landstingsrådet Anna Starbrink (FP) alla sjukhus att börja samarbeta med volontärer.

– Jag vill uppmana alla sjukhus att börja jobba med volontärer. Det är inte acceptabelt att nära en av fyra dör ensam på sjukhus. Det måste sjukhusen ta tag i och det finns en jättekraft i civilsamhället, säger landstingsrådet Anna Starbrink (FP) till Dagens Nyheter.

 

Dagens nyheter: Frivilliga får inte täcka upp för personalbrist
Dagens nyheter: Volontärer ger tröst till sjuka och döende
 

Forum kommenterar
När volontärverksamheten startade på Danderyds sjukhus för snart ett år sedan skrev Forum en kommentar som var positiv till människors engagemang men samtidigt ställde en rad frågor kring det frivilliga arbetets plats i välfärden kan och bör se ut. För det här är svårt och det finns många aspekter att fundera kring.

Nu har verksamheten pågått ett tag och det är tydligt att volontärerna är viktiga för patienterna liksom för personalen. Forum är fortfarande positiva till det engagemang som människor visar och att volontärerna kan erbjuda stöd och närhet till människor som är väldigt sjuka. Att vi medmänniskor bryr oss är viktigt för alla. Men vi tror också att det kan vara problematiskt med en sådan här verksamhet.

Vi tror att en viktig fråga att ställa sig i detta sammanhang är vem som ska utgöra vad inom vården? Forum vill betona att volontärer aldrig kan eller får ersätta betald personal. Samtidigt kan personal aldrig ta en roll som frivilliga gör. Frivilliga står självständiga från den ordinarie organisationsstrukturen. Alltså behöver vi hitta fungerande strategier för hur dessa starka och positiva krafter kan fungera tillsammans. Här tror vi att alla aktörer som är inblandade, fackförbund, civilsamhälle, arbetsgivare, politiken borde mötas för att hitta modeller som gynnar alla.

Det är svårt att utifrån den senaste rapporteringen se hur organiseringen av volontärerna sker. När projektet på Danderyd startade var det volontärer från Svenska Röda Korset som engagerade sig på sjukhuset. Den senaste information som ges i artiklarna visar mer att det är en anställd sjuksköterska som sköter rekryteringen. Om så är fallet innebär det några olika problem. Vem som ska organisera volontärer i den svenska välfärden är en viktig fråga. Om offentliga instanser menar allvar när de säger att volontärer aldrig får ersätta betald personal så är det helt centralt att en annan aktör än det offentliga organiserar volontärer. Att sitta på två stolar (ansvara för sjukhusets personalstyrka och samtidigt säkerställa att volontärer inte gör personalens jobb) är mycket svårt.  Rekrytering av frivilliga är också det civila samhällets expertkompetens. För offentliga verksamheter är det i stället ett nytt och ganska svårnavigerat territorium. Det svenska civilsamhället har under mycket lång tid byggt upp en erfarenhet av att rekrytera, utbilda, samordna och stötta volontärer.

Det krävs att volontärerna ska ha sjukvårdskompetens för att delta i verksamheten på Danderyds sjukhus. Vi frågor oss dock varför denna kompetens är relevant när volontärerna ska agera medmänniskor i vården. Krav på sjukvårdskompetens kan vara problematiskt då sjukvårdspersonal alltid är bundna av sin yrkesidentitet, oavsett om de är pensionerade eller ej. En sjuksköterska måste exempelvis alltid dokumentera vad som sker, vilket komplicerar den frivilliges roll. Denna fråga är viktig utifrån att tydliggöra de olika rollerna mellan personal och frivilliga.

Forum tror på volontärer i välfärden. Men vi tror att organiseringen av dem är en central fråga. Vi beundrar sjukhusets engagemang för sina patienter men tycker också att det är viktigt att synliggöra dessa risker.