NOD – en resurs för regeringen och civilsamhället att hantera krisen
08 apr | 2020
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) har i uppdrag att samordna offentliga aktörers och civilsamhällets resurser till följd av coronavirusets utbrott.

NOD är en överenskommelse mellan regeringen och civilsamhället som signerades 2018. Där ingår regeringen och 13 nationella paraplyorganisationer på nationell nivå. Syftet är att underlätta för samråd och dialog mellan parterna – ett område som är högaktuellt med anledning av de utmaningar som uppstått till följd av coronapandemin.

Nyligen fattade NOD:s styrgrupp ett beslut om att ställa sina resurser till förfogande för att bland annat bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

Karin Neuhaus, som är kanslichef på NOD, ser även hon att ett resultat av uppdraget kan vara större möjligheter för både myndigheter och civilsamhället att samverka.

Vad är NOD:s nya uppdrag?

Vårt nya uppdrag är att ställa om så att de resurser som vi har fokuseras helt och hållet på behov som uppstått med anledning av coronakrisen. Vi ska göra det vi alltid gör för att främja dialog och samråd mellan offentliga aktörer och civilsamhället, men nu med fullt fokus på redan nu kända och kommande effekter som den här krisen har på samhället.

Vad kan det bidra till?

Det innebär att vi ska finnas till för civilsamhället för att samordna deras behov. När det gäller den offentliga parten, och där framförallt myndigheter, kan vi till exempel bidra till att arrangera samråd. Vi ser att myndigheter just nu har ett behov av att förstå vilka resurser som finns i civilsamhället och vill se hur civilsamhället kan bidra. Uppdraget syftar för det första till att inventera de resurser och behov som finns i civilsamhället. För det andra så kan vi se hur myndigheter kan backa upp civilsamhället. För det tredje så innebär arbetet en möjlighet att se hur civilsamhället kan bistå med de resurser finns. Vi samlar helt enkelt kapacitet och kunskap för att möta de akuta utmaningar som uppstått.

Hur kommer det att stödja civilsamhället?

Det är viktigt att poängtera att vi vet att civilsamhället själva drabbas av coronaviruset och dess effekter. Nya behov uppstår successivt, vilket påverkar ideella organisationers möjligheter att verka. Vi är medvetna om detta.

Det vi bland annat bidrar till är att offentliga aktörer får ta del av civilsamhällets egna problemformuleringar kring hur situationen ser ut för dem. Jag hoppas framförallt att civilsamhället ska uppfatta NOD som en resurs och vända sig till oss om de har behov i sin samordning eller ser möjligheter till samråd med myndigheter.

Vad händer nu?

Vi har intensifierat vårt arbete med styrgruppen, som består av regeringen och civilsamhället, så att de nu sammanträder en gång i veckan för att hålla sig uppdaterade om läget. Vidare så arbetar kansliet med att sammanställa en lägesbild över civilsamhällets insatser och behov. Bilden som förmedlas veckovis är inte heltäckande, men ger en god bild av de mest brännande frågorna som diskuteras just nu. Den rapporteringen kommer inom kort också att gå att följa i kortversion på vår hemsida nodsverige.se. Vi gör oss också tillgängliga för samråd som är kopplade till coronaviruset och dess effekter.

Patrik Schröder, ordförande för Forum, menar att detta är ett viktigt steg i ett läge där Sverige behöver se utökad samverkan över sektorerna.

"Det är glädjande att vi har en struktur som NOD nu när dialogen mellan civilsamhällets organisationer och regeringen är av yttersta betydelse för att framgångsrikt möta utmaningarna som coronaviruset ställer oss inför. Forums förhoppning är att regeringen och civilsamhället tillsammans kan utveckla åtgärder för att hantera effekterna av pandemin", säger han.    

För mer information, prenumerera på NOD:s nyhetsbrev eller följ samverkansstrukturens arbete via Facebook eller LinkedIn.