"Att förvaltningsrätten gav SUM rätt är en seger för demokratin"
Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.
21 nov | 2017
Att förvaltningsrätten nu har gett Sveriges Unga Muslimer rätt i frågan om deras statsstöd är en seger för demokratin och civilsamhällets utrymme i Sverige i dag. Det skriver Forums generalsekreterare Göran Pettersson i en kommentar.

Det var i december 2016 som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nekade Sveriges Unga Muslimer (SUM) statsbidrag, som de har fått under flera år. MUCF motiverade sitt beslut med att SUM inte respekterade demokratins idéer.

Eftersom Forum har till uppgift att arbeta med förutsättningarna för idéburen organisering, bestämde vi oss för att undersöka detta beslut. Vi begärde därför ut alla relevanta handlingar från MUCF, och i april tidigare i år skrev vi en artikel där vi konstaterade att MUCF:s beslut hade fattats helt utan belägg:

Sverige är en demokrati och rättsstat och myndigheter har ett ansvar att bereda sina beslut på ett sätt som bygger på fakta, vetenskap och beprövad erfarenhet. Här skriver vi om ett fall där en myndighet, som vi ser det, har brustit allvarligt i sitt annars väl utförda uppdrag. Detta har lett till att en organisation utan bevis har mist sina medel. (ur Forums artikel "MUCF pekar ut organisation som odemokratisk - utan bevis" publicerad 19 april och går att läsa här.)

SUM överklagade MUCF-beslutet och i förra veckan kom alltså domen. Förvaltningsrätten ger i sitt beslut SUM rätt i frågan om deras statsstöd och skriver att MUCF inte hade någon grund för att avslå SUM:s bidragsansökan. Därför visar rätten ärendet åter till MUCF för "fortsatt handläggning och nytt beslut".

Förvaltningsrätten anser sammantaget att utredningen i målet inte visar annat än att SUM i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF har därför inte haft fog att avslå SUM:s ansökan om statsbidrag på den anförda grunden. (ur domen)

Domen är en seger för demokratin och civilsamhällets utrymme i Sverige. Två saker vi aldrig kan ta för givna. När anklagelser utan empirisk bevisning blir fakta i myndigheters ögon är vi ute på farligt vatten. Om rapporten "Muslimska brödraskapet i Sverige", beställd och publicerad av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och som MUCF använde som underlag i fallet, skriver förvaltningsrätten:

Den av MUCF åberopade studien saknar - i de delar som är av intresse i detta mål - källhänvisningar, varför värdet av studien som bevisning får anses högst begränsat. (ur domen)

Även Forum har skrivit om rapportens brist, som också har kritiserats av en stor grupp religionsforskare. Det är hög tid att rapporten, som nu har legat på MSB:s hemsida i snart ett år, dras tillbaka av myndigheten.

Nu hoppas vi att MUCF tar tillfället i akt att göra rätt. Civilsamhällets utrymme i form av självständighet, fri röst och aktör, är helt centralt i en fungerande demokrati. MUCF har länge jobbat för att stödja föreningslivets viktiga demokratiarbete och även skapat flera förutsättningar för det. Det tror vi också är MUCF:s fortsatta utgångspunkt.

Det är även av högsta vikt att regeringens kommande utredning om demokratikriterier vid bidragsgivning, vars direktiv släpps senare i höst, har en tydlig ingång i vad som menas med demokratikriterier. Här behöver politiken visa på att detta aldrig ska bygga på fördomar och lösryckta fakta.

Det visade också förvaltningsrätten i denna dom. Därför hurrar vi demokratin och civilsamhällets utrymme lite extra just i dag.

Göran Pettersson

Generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning

 

Läs mer

Några exempel på initiativ som tagits från regeringen för att tydliggöra demokratikriterier vid bidragsgivning:

  • I regleringsbrevet till MUCF inför 2017: MUCF får i uppdrag att redovisa vilka omständigheter myndigheten, inför myndighetsbeslut, lägger vikt vid när man prövar om organisationer har respekt för demokratins idéer. Ett uppdrag som skulle redovisas senast den 1 september 2017.
  • 2016 tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå mål för statsstöd till trossamfund - där ett förtydligat demokratikriterium som stämmer med religionsfriheten är centralt. Utredningen ska lägga fram sina förslag under våren 2018.
  • 2017 tillsätter regeringen en utredning med fokus på demokratikriterier i den statliga bidragsgivningen till det civila samhället. Direktiven för utredningen kommer innan årets slut.