Bildningsförbundet Östergötland ny medlem i Forum
27 apr | 2016
Forums nyaste medlem, Bildningsförbundet Östergötland, har ett händelserikt år bakom sig. Länets folkhögskolor har exempelvis fått dispens för att anordna språkintroduktion för ensamkommande ungdomar. Forum har intervjuat kanslichef Anneli Pettersson Dahlqvist om samhörighetskänslan till Forum, New Public Management och folkbildningens förmåga att skänka meningsfullhet.

– Vi gör mycket omvärldsanalys och Forum dök frekvent upp i sammanhang som vi tyckte var intressanta och viktiga. Nyhetsbrevet har vi följt jättelänge och vi har också deltagit i Morgonforum ett flertal gånger. När vi läste Forums valprogram från 2014 insåg vi att era grundläggande värderingar var desamma som våra och att vi jobbar mot samma mål.

Så förklarar Anneli Pettersson Dahlqvist, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland (BFÖ), beslutet att ansöka om medlemskap i Forum. Det var framförallt visionen om ett samhälle byggt på rättigheter istället för välgörenhet, och tanken om att verksamhet bör utgå från målgruppens behov istället för vad som är möjligt att rapportera i evidens, som tilltalade BFÖ. 

Verksamheten inom BFÖ sker till stor del genom "Folkbildarforum"  – Sveriges största konferens om folkbildning och samhällsutveckling, samt några mindre seminarier under året. Årets tema, ”makt och mening”, valdes med bakgrund av Demokratiutredningens något nedslående slutsats om människors uppfattade möjlighet till samhällspåverkan och den ständigt tidsödande återrapporteringen som New Public Management-modellen för med sig.

– Det har visat sig att en stor majoritet upplever att de inte kan påverka politiska beslut. Ett av folkbildningens centrala uppdrag är att möjliggöra för människor att känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen, men också känna att det är möjligt att påverka sin egen livssituation, säger Anneli Dahlqvist Pettersson.

I och med att en allt större del av folkbildningens verksamheter nu kontrolleras och mäts utifrån parametrar bestämda av bidragsgivarna, menar Anneli att deltagarna har förlorat inflytande över utbildningens innehåll.

– Ofta är det någon annan än deltagarna själva som i slutändan får makten att definiera vad som är god kunskap eller värdelöst vetande. Att folkbildningen skänker en mer generell meningsfullhet till människors liv tas ofta inte i beaktande då den aspekten är svår att mäta, förklarar Anneli.

Bildningsförbundet Östergötland är dock fast beslutna att värna om folkbildningens förmåga att göra just detta. Skänka meningsfullhet. Och även om det i vissa kommuner pratas om folkbildningen i marknadstermer, där deltagare blir ”kunder” och själva utbildningen är något som ska säljas likt vilken produkt som helst, så menar Anneli att folkbildningen är en lång väg ifrån att ha sålt sin själ.

– I Östergötland hade studieförbunden verksamhet för nyanlända igång tidigt, redan innan de fått bidrag för det. Och det som är lite speciellt just här, och som visar på folkbildningens särart, är att de olika studieförbunden samarbetar med varandra utifrån deltagarnas behov. I marknadstermer hade de beskrivits som konkurrenter, men här delar de istället på information, kunskap och konkreta resurser så som tolkar.

Ett annat exempel på samarbete mellan potentiella "konkurrenter" är hur folkhögskolorna avlastat gymnasieskolan och tagit över delar av språkintroduktionen för ensamkommande ungdomar. Det är BFÖ som tillsammans med Länsstyrelsen har arbetat för att samarbetet ska bli möjligt genom att ansöka om dispens hos regeringen. 

– Det finns ett stort intresse i hela landet för hur vi har lagt upp arbetet med det här. Hur man ska lägga upp samarbetet och så vidare. Vi försöker sprida den kunskapen så gott vi kan, säger Anneli.

Utöver ett utökat kontaktnätverk tror Anneli att BFÖ kommer att kunna tillföra mycket till Forum och våra medlemsorganisationer.

– Vi riggar mycket för nationella mötespunkter. Folkbildarforum är ett exempel, vår tidning #FOFO ett annat. Där finns möjlighet för Forum och andra att ta plats och använda dessa utrymmen som plattform. Vi har också tidigare erfarenhet av att stötta forskning om civilsamhället, och vi är gärna delaktiga som samarbetspart i framtida forskningsprojekt.

Text: Sinan Akdag

Foto: Bildningsförbundet Östergötland

 

Mer om Bildningsförbundet Östergötland

Förbundets medlemmar utgörs av sju folkhögskolor och tio studieförbund i Östergötland. Utöver den avslutande konferensen i november arrangerar BFÖ under året seminarier och andra aktiviteter på temat "makt och mening" och ger dessutom ut tidningen #FOFO två gånger om året.

Läs mer på bildningsforbundet.se och folkbildarforum.se.

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Medlemmar