Det finns lösningar på hemlösheten!
02 maj | 2019
Sveriges 33 000 hemlösa måste få en bostad och möjlighet att delta i vårt samhälle. Enligt Stockholms Stadsmission finns det goda exempel att lära från och fungerande strategier, men då måste regeringen agera kraftfullt. Den bilden delar Forum och lyfter fram samverkan med idéburna aktörer som ett naturligt led.

De akut hemlösa har på sex år ökat med mer än 30 procent och matköer har blivit ett allt vanligare inslag i det svenska samhället. I en debattartikel 30 april konstaterar Marika Markovits, Stockholms Stadsmission att det idag lever 33 000 personer i hemlöshet av sociala - och i ökande utsträckning även ekonomiska – skäl. Detta, menar Stockholms Stadsmission, är helt oacceptabelt och innebär ett brott mot konventionen för mänskliga rättigheter. Vidare skriver organisationen att de offentliga initiativ som hittills tagits inom bostadsförsörjning för ekonomiskt utsatta är helt otillräckliga.

Lösningarna finns

Stockholms Stadsmission är samtidigt tydliga med att problemet går att hantera bara den politiska viljan finns, en bild Forum delar. Stockholms Stadsmission vill se en strukturerad bostadsförsörjning för alla de människor som idag saknar en permanent bostad och alternativa boendelösningar som inte är marknadsstyrda, exempelvis sociala bostäder, som återfinns i många andra länder. Det innebär att staten och kommunerna tar ett större ansvar för bostadsförsörjningen.

"Det handlar inte om att stigmatisera vissa boendeområden eller boendeformer utan om kreativa och flexibla lösningar för alla dem som inte kan få en bostad på den öppna marknaden.", skriver Markovits. 

Behov av en nationell hemlöshetsstrategi 

Stockholms Stadsmission föreslår att regering och riksdag beslutar om en nationell hemlöshetsstrategi enligt det betänkande som utredaren Hanna Wiik lämnade i september i fjol. För det andra efterlyser organisationen utvecklingsprojekt för sociala bostäder i Sverige med inspiration från finländsk modell, som lyckats minska hemlösheten från 20 000 personer till endast 7 000. Finland, som har just en nationell hemlöshetsstrategi och en resursstark bostadsstiftelse för människor i hemlöshet, lyfts även som föredöme av Göteborgs Räddningsmission. I samverkan med kommunala och idéburna aktörer har finska staten utvecklat Y-stiftelsen, vars enda uppdrag är att köpa, bygga och hyra boende för hemlösa. Stiftelsen förfogar idag över fler än 16 000 lägenheter och finns i 50 städer runt om i Finland.

Forum kommenterar

Det är uppenbart att hemlösheten i Sverige behöver hanteras som ett bostadsproblem som går att lösa, samtidigt som vi slutar se på det som en konsekvens av människors personliga problem. Det är ett grundläggande perspektivskifte som öppnar för reell skillnad. Vi på Forum vill vara tydliga med att det offentliga, och regeringen i spetsen, nu behöver agera kraftfullt i frågan och att civilsamhället här utgör en central partner nationellt såväl som lokalt. Ett exempel på detta är att det i Sverige idag finns flera idéburna offentliga partnerskap (IOP:er) som adresserar hemlösheten och dess effekter, däribland mellan Göteborgs Stadsmission och Göteborgs Stad avseende Bostad Först.     

"Hemlöshet är ett trauma för den enskilde och en alarmerande utmaning för hela samhället. Civilsamhällets organisationer och flera av våra medlemmar har här långtgående erfarenheter och kunskap av att stödja individen och hitta innovativa lösningar. Från Forums sida vill vi understryka vikten av att regeringen nu lyssnar in dessa aktörer och agerar för en politisk förändring." - Göran Pettersson, generalsekreterare, Forum.

Länkar för vidare läsning

Stockholm stadsmissions debattartikel, 2019-04-30

Göteborgs Räddningsmissions debattartikel, 2018-12-16

Stadsmissionens hemlöshetsrapport 2017

Fattigdomsrapporten 2018