Det offentliga behöver mer kunskap om civilsamhället, enligt ny MUCF-vägledning
11 maj | 2016
Mindre än fyra av tio (35 procent) civilsamhällesorganisationer anser att kommunala tjänstepersoner har god eller mycket god kunskap om deras organisationer. Mer kunskap och förståelse om varandras verklighet är en av nycklarna för samverkan, enligt MUCF:s nya vägledning om samverkan kring insatser för nyanlända.

På regional och statlig nivå anser dessutom endast två av tio civilsamhällesorganisationer att tjänstepersoner har god eller mycket god kunskap om deras organisationer.  Siffrorna är tagna från en tidigare undersökning som MUCF har gjort och som nu tas upp i den nya vägledningen. God kunskap om varandras sektorer nämns nämligen som en av faktorerna för en god samverkan kring insatser för nyanlända.

Skillnaden mellan sektorerna, att ideella organisationer kan agera snabbt utifrån sin idé när akuta situationer uppstår medan offentliga organisationer är politiskt styrda och behöver utgå ifrån den strukturen för att fatta beslut och agera, kan också ibland skapa oförståelse mellan sektorerna. "Vid en jämförelse kan myndigheter uppfattas som trögrörliga eller ovilliga att ta ansvar." (s.17 Samla Kraft)

 "Den offentliga sektorn hade inte klarat situationen lika bra utan de enastående arbetsinsatser som många frivilliga gjort", säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF i ett pressmeddelande i samband med släppet av den nya vägledningen.

MUCF har satt ihop en tipslista till kommuner som vill främja civilsamhällets integrationsaktiviteter, här är några av tipsen i korthet (läs mer på s.28 och framåt):

  • "Ge tydlig information till civilsamhällets organisationer"
    Endast 29 procent att landets kommuner hade information om frågor som rör asylsökande och nyanlända som är direkt riktat till civilsamhället, visar MUCF:s webbkartläggning.
  •  "Anställ en person med uppgift att stimulera samverkan"
    "Att utbyta information med civilsamhället är en central funktion i en sådan tjänst men det kan också innebära att stimulera och ta tillvara civilsamhällets och de nyanländas idéer."
  • Gör kommunens lokaler tillgängliga
    Ett bra sätt att underlätta för civilsamhället att samordna sig och bedriva verksamhet.

I vägledningen nämns också olika modeller för samverkan. Bland annat tas de lokala överenskommelserna mellan den idéburna och den offentliga sektorn, Idéburet offentligt partnerskap och Koden upp som bra verktyg. Läs mer om dessa här:

Läs mer om rapporten