Finansutskottet vill att civilsamhällets ekonomiska förutsättningar stärks
Foto: Christian Gidlöf
11 feb | 2021
Regeringen föreslår utökade anslag på 60 miljoner kronor till den ideella sektorn. Dessutom vill oppositionen se en större flexibilitet i bidragsgivningen och ett särskilt omställningsstöd till civilsamhällets organisationer. Det är några av de förslag finansutskottet behandlade i dag. Ett enigt finansutskott ställde sig bakom att regeringen ska återkomma med ett nytt förslag som är bättre anpassat till civilsamhällets behov.

”Det är positivt att regeringen föreslår utökade anslag för att mildra pandemins påverkan på civilsamhället och människor i behov av sociala och humanitära insatser. Vi är glada att regeringen och oppositionen hörsammat de behov som vi, tillsammans med aktörer som Famna och Giva Sverige, har påtalat”, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum.

I regeringens proposition föreslås utökade anslag på 60 miljoner för den ideella sektorn. Förslaget motiveras med att ”organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer rapporterar om en ökad efterfrågan från delvis nya grupper som drabbats av exempelvis ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet till följd av spridningen av covid-19.”

Under torsdagen behandlades detta i finansutskottet, som ansåg att omfattningen av stöden skulle behöva vara större och bättre anpassade till civilsamhällets förutsättningar. Utskottet ansåg att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället.

”Tidigare stöd till civilsamhället har inte varit tillräckligt anpassade för våra organisationer. Forum välkomnar därför det partiöverskridande arbetet för civilsamhället och uppmanar regeringen att utarbeta konkreta och konstruktiva förslag utifrån den riktning som finansutskottet har pekat ut. Här är det minst lika viktigt att beakta civilsamhällets förutsättningar som ökade tillskott, ” säger Patrik Schröder.

Med anledning av regeringens proposition lämnade Kristdemokraterna in en motion som bland annat lämnar förslag på fler åtgärder för civilsamhällets organisationer. ”Man har inte fått tillräckligt stort stöd, och stödet har inte varit anpassat till civilsamhällets behov”, sa Jakob Forssmed, KD:s ekonomisk-politiske talesperson till Sveriges Radio.

Motionens förslag i korthet:
  • Det är bra att regeringen tillskjuter 60 miljoner men stödet borde vara större
  • Mer resurser och utökade satsningar till föreningar och organisationer för arbete och verk­samhet som syftar till att bryta äldres ensamhet och isolering
  • Frigöra projektbaserade bidrag i from av generella bidrag
  • Ett särskilt riktat omställningsstöd för civilsam­hällets organisationer samt förändringar i nuvarande om­ställningsstöd så att det kommer civilsamhället till del på ett rimligt sätt.
  • Det bör göras ett undantag för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund när det gäller definitionen av nettoomsättning enligt 13 kap. 1 § inkomst-skattelagen (1999:1229) och att sådana intäkter som rör medlemsavgifter, gåvor och bidrag bör inkluderas.
  • Det är av största vikt att ideella föreningar och trossamfund som omfattar flera juri­diska personer kan söka omställningsstödet som en enhet för att stödet ska få någon verk­lig effekt för ideella organisationer. Det bör finnas ett undantag för ideella organisationer så att det går att söka stödet som ”koncern”.
  • Det bör införas en särskild bestämmelse om att ideella föreningar och trossamfund som omfattar flera juridiska personer ska ha möjlig­het att betraktas som en koncern när de tillhör en riksorganisation.
Läs mer:

Finansutskottets förslag

Regeringens proposition

KD:s motion