Finland: ökat frivilligt engagemang
13 nov | 2015

En artikel i tidningen Öst-Nyland beskriver att det frivilliga engagemanget i Finland ökar. I samband med att det på kort tid har anlänt tusentals asylsökande har också det frivilliga engagemanget verkat öka. 

– "Man måste gå väldigt långt tillbaka i tiden för att hitta motsvarande massiva frivilliga engagemang, kanske till efterkrigstiden och återuppbyggnaden av landet" säger Dan Sundblom, forskare i sociologi vid Åbo Akademi.

Frivilligt arbete har långa traditioner i Finland, liksom i övriga nordiska länder. Engagemanget har funnits långt innan dagens välfärdsstat byggdes upp. I artikeln beskrivs att det frivilliga engagemanget ingår i systemet - att samtidigt som välfärdsstaten sköter många uppgifter så finns det parallellt organisationer som sköter samhällsviktiga funktioner. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att organisera centrala funktioner som staten inte har resurser till och som marknadskrafterna inte är intresserade av.

Läs artikeln "Utan frivilliga insatser stannar samhället" här.

FORUM KOMMENTERAR

Vi letar ständigt efter nyheter om Finland, för att visa på likheter och skillnader bland de nordiska länderna. Men ofta har det varit svårt att hitta artiklar - på svenska - om just frivilligheten i Finland. Just därför är vi mycket glada över att kunna förmedla kunskaper från den här artikeln. 

Det är intressant att se att traditionerna kring frivilligt engagemang är så stora även hos vårt östra grannland. Att det nu också verkar som att utmaningen i mängden asylsökande leder till ett ökat engagemang där är intressant. I artikeln poängteras kopplingen mellan frivilligt arbete och stärkt solidaritet, vilket vi känner igen från Sverige. 

I slutet av artikeln finns också kommentarer från en av de frivilliga om att Röda Korset har varit effektiva på att organisera frivilligarbetet, och att dessa inarbetade rutiner bidrar till folk orkar fortsätta. Det här är åsikter som vi känner igen inte bara från Sverige, utan också från våra nätverk ute i Europa. En människas frivilliga engagemang är naturligtvis lika mycket värt, oavsett om det sker i ett löst format nätverk eller i en strukturerad organisation med flera hundra år på nacken! Men om långsiktigheten och hållbarheten i engagemanget blir bättre i etablerade organisationer som kan jobba mer rutinerat, så är det viktigt för alla att notera. 

Vid ett möte i Bryssel i oktober så blev det tydligt att paraplyer runt om i Europa såg ett stort engagemang från många människor, men också att det såg att utbrändheten ökade bland de frivilliga. Flera av organisationerna beskrev att risken för utbrändhet bland volontärerna verkade vara störst i de nya nätverket och löst organiserade aktiviteterna. 

Forum anser att det här ställer en hel del frågor till de mer etablerade organisationerna. Om bristen på organisation och rutiner i nätverken utgör en risk - hur ska större och mer byråkratiska agera då? Kan vi bidra till nätverkens kunskaper, så att vi kan undvika att enskilda frivilliga bränner ut sig?