Folkbildningsrådet har släppt rapport om Studieförbundet Ibn Rushd
10 sep | 2019
En av Forums medlemmar, Studieförbundet Ibn Rushd, har granskats i en ny rapport från Folkbildningsrådet. Rapporten säger bland annat att studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen, men lyfter också exempel på svagheter och felsteg i verksamheten. Forum välkomnar rapporten och gläds åt att det nu finns underlag för att konstatera att Ibn Rushd uppfyller sina folkbildningsmål och är statsbidragsberättigade, även om brister förekommer.

Studieförbundet Ibn Rushd har granskats i en ny rapport från Folkbildningsrådet. Rapporten, författad av statsvetaren Erik Amnå, visar att studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen, men innehåller också exempel på svagheter och felsteg.

Studieförbundet Ibn Rushd, som är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via Folkbildningsrådet, har på senare år ifrågasatts av kritiker som menar att verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och utveckla demokratin. 

Folkbildningsrådets styrelse gav mot bakgrund av detta professor Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushds verksamhet i förhållande till statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget demokrativillkor.

I rapporten, med rubriken När tilliten prövas, redovisar författaren både framgångar och utmaningar i verksamheten. Till framgångarna hör att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor. Totalt når Ibn Rushd varje år 13 000 människor i studiecirklar, föreläsningar, utställningar, bokmässor och kurser i bland annat kultur och livsåskådning. Samtidigt lyfter rapporten kritik, som bland annat handlar om att studieförbundet undviker vissa ämnen, så som till exempel antisemitism och homofobi, och att makten över verksamheten är begränsad till ett mindre mansdominerat nätverk.

Enligt Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner är detta någonting man tar på allvar. "Vi ser allvarligt på kritiken som kommer fram i rapporten och ska nu inhämta synpunkter och en åtgärdsplan från Ibn Rushd", säger hon.

Forum kommenterar

Forum har under en längre tid följt den kritik som riktats mot Studieförbundet Ibn Rushd och vid flertalet tillfällen även försvarat organisationen mot ideologiska angrepp med uppenbart islamofobiska eller rasistiska förtecken. Vi såg därför mycket positivt när Ibn Rushd själva i en debattartikel begärde att Folkbildningsrådet skulle granska dem förra året. I en tid av upprepade misstänkliggöranden av organisationens verksamhet gav det möjlighet att gå till botten med alla anklagelser. "Det är mer än välkommet att det nu finns en rapport som säger att Studieförbundet Ibn Rushd uppfyller målen för folkbildningen, och att organisationen ska anses som statsstödsberättigad", säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson. "De senaste årens hätska debatt och angrepp mot muslimska organisationer generellt och kanske Studieförbundet Ibn Rushd i synnerhet saknar rimliga proportioner. Vår förhoppning är att förbundet nu ska få arbetsro att bedriva sin viktiga verksamhet men också möta de utmaningar och svagheter som finns", fortsätter Göran Pettersson.     

 

Avdelning: Opinionsbliding