"Att Migrationsverket kallar folkrörelser för sekter visar på stor okunskap"
Foto: Migrationsverket och Tomislav Stjepic
30 jan | 2018
I vad mån anser det offentliga Sverige att det civila samhället är något främmande som man ska vara misstänksam mot? Frågan har aktualiserats i ett avvisningsbeslut från Migrationsverket, där Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan kallas för "sekter". Migrationsverket har svarat på kritiken och menar att det hela är olyckligt, men händelsen är ett tecken på okunskap om civilsamhället, skriver Forum i en kommentar.

Det som har gjort att frågan har aktualiserats är ett avvisningsbeslut från Migrationsverket gällande en familj från Iran. Familjen har sedan de kom till Sverige för några år sedan konverterat till kristendomen, och har i det sammanhanget varit aktiva i Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan i västra Sverige. I beslutet ifrågasätter Migrationsverkets handläggare äktheten i familjens omvändelse, och går sedan vidare till att beskriva Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan som ”två olika sekter”. Migrationsverket avslår familjens överklagan om utvisning. Tidningen Dagen har rapporterat om fallet.

Båda kyrkorna har av Dagen blivit tillfrågade om hur de ser på Migrationsverkets beskrivningar av dem, och de har naturligtvis starkt ifrågasatt det här och menar att det både är okunnigt och problematiskt. Även Sveriges Kristna Råd har kommenterat och vill nu utbilda Migrationsverket i tro, religion och konvertering.

" Det som Migrationsverket här kallar sekter är nämligen Sveriges två största frikyrkosamfund med tillsammans cirka 150 000 medlemmar i över 1200 församlingar.

Migrationsverket har kommenterar hanteringen som olyckligt och att de inte skulle ha använd formuleringen sekt i detta sammanhang. Bra! Men beslutet visar på en okunskap inom myndigheten som behöver rättas till. Det som Migrationsverket här kallar sekter är nämligen Sveriges två största frikyrkosamfund med tillsammans cirka 150 000 medlemmar i över 1200 församlingar. Frikyrkosamfunden är kyrkor, men också lokala organisationer med stora sociala verksamheter och mötesplatser.

Forum finns för att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning. Det betyder att för oss är den här frågan central. Båda kyrkorna har dessutom stora nationella verksamheter som är medlemmar i Forum. Att organisationer inom civilsamhället, som är del av den traditionella folkrörelsen, här beskrivs som sekter av en stor svensk myndighet är för oss mycket allvarligt.

Sverige är en demokrati och rättsstat och myndigheter har ett ansvar att bereda sina beslut på ett sätt som bygger på fakta, vetenskap och beprövad erfarenhet. En viktig fråga är då på vilken grund Migrationsverket beskriver två stora folkrörelser som sekter? Självskrivet inser vi att allt som sker inom det civilsamhället inte är gott och bra, och det finns säkert skäl att ifrågasätta en del saker. Men sådana ifrågasättanden måste ske på rimliga grunder, och med sakliga bevis.

Så vi börjar från början - vad är egentligen en sekt? Om man söker på Riksdagens hemsida är den mest relevanta informationen en utredning om nyandliga rörelser från 1998 – ”I God Tro” (SOU 1998:113). Den utredningen skriver att begreppet sekt ofta används för att definiera något främmande eller avvikande som man bör se misstänksamt på. Utredningen skriver också: ”en religiös institution som är integrerad i ett samhälle är att betrakta som kyrka, medan sekt är en avknoppning ur en etablerad kyrka, där avknoppningen ofta skett efter en schism."

I en aktuell motion på regeringens hemsida beskrivs en sekt som en "rörelse eller organisation där medlemmarna utsatts för manipulativt, auktoritärt och destruktivt ledarskap. De kan ha sökt sig dit frivilligt eller fötts in i rörelsen." Sammanfattningsvis är det alltså inte helt lätt att definiera en sekt, men vissa gemensamma negativa kopplingar finns helt klart.

Att Migrationsverket nu backar i det enskilda fallet är naturligtvis glädjande. Men vi undrar nu hur verket undviker att något liknande händer igen? Att en enskild tjänsteperson saknar vissa kunskaper kan hända för alla verksamheter, men frågan är hur det offentliga undviker att beslut fattas på fel grunder.

Från Forums sida ser vi fler exempel på att kunskapen om vad det civila samhället är och vad vi bidrar med är återkommande bristfällig. Civilsamhällets enormt positiva kraft för människor och samhälle är inte självskrivet eller tydligt för offentliga företrädare – om inte samhället ständigt återkommer till frågan. Därför vore det fantastiskt om Migrationsverket nu kan visa på vilka kompetenshöjande åtgärder de ska sätta in. Varför inte börja med att godta Sveriges Kristna Råds erbjudande att höja myndighetens kompetens.