Forum: Begränsad effekt av satsning på tjänster för långtidsarbetslösa
15 jun | 2017
Nya tjänster inom ideell sektor ska hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända till arbete i regeringens nya satsning. Ett steg i rätt riktning, men beslutet har begränsade effekter för människor som står längst ifrån arbetsmarknaden, kommenterar Forum.

Regeringen har beslutat om att förändra reglerna för extratjänster så att långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna anställas inom vissa ideella verksamheter.

Utvidgningen av regelverket innebär att långtidsarbetslösa och nyanlända kommer att kunna anställas som en extra resurs vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

Sedan tidigare har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden haft möjlighet att genom extratjänster anställa personer som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger enligt regeringens hemsida: “kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor.”

Forum kommenterar

Beslutet om att tillgängliggöra extratjänster för idéburna verksamheter är ett steg i rätt riktning och kan erbjuda människor en god miljö för att utvecklas. Satsningen blir dock mest riktad till människor som inte står så långt från arbetsmarknaden eftersom det inom ramen för extratjänsterna inte verkar finnas med någon finansiering för handledning eller liknande.

När det inte finns möjlighet att finansiera handledning kommer organisationerna inte att klara av att rusta människor i behov av stöd inför ett arbete, såsom personer med funktionsnedsättningar, låg utbildning eller äldre. Det krävs mycket dedikerad tid och fokus för att exempelvis bygga upp människors självkänsla. Utan handledarstöd är risken att dessa personer ganska snart är tillbaka hos Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen (AF) igen. Detta är också en av de saker som ofta lyfts av de organisationer som gör jobbet lokalt.

Vi vill också lyfta beslutet att avgränsa extratjänsterna till ”kommersiell verksamhet”. Det betyder att viktiga delar av idéburna organisationers verksamheter, där många hittills har arbetstränat, inte kan medverka. Det är enligt oss att ändra förutsättningarna för politiken för det civila samhället. Hittills har second hand och liknande verksamheter samt arbetsintegrerande sociala företag setts som naturliga delar av det civila samhället, även om de har verksamheter som säljer varor eller tjänster. Men nu utesluts de alltså från extratjänsterna för att de anses ”kommersiella”. Detta är en större fråga som Forum får anledning att återkomma till.

Beslutet om extratjänsterna är ett försök från statligt håll att göra något för dem som står längst från arbetsmarknaden. Men likt vi påpekat behövs det mer. Forum tillsammans med Coompanion ska nu försöka få till möten med Arbetsmarknadsdepartementet och AF för att följa upp det som görs.