Forum kommenterar alarmerande rapport om hoten mot civilsamhället
26 feb | 2019
Forum har tidigare rapporterat om hur villkoren för civilsamhällets organisationer och i förlängningen demokratin attackeras globalt. Nu har Amnesty släppt en ny rapport om hur stater begränsar utrymmet för civilsamhällets organisationer och verkar för att tysta kritiker runt om i världen.

Vi har under en längre tid kunnat se hur situationen förvärras för civilsamhällets organisationer runt om i världen. Genom inskränkningar i yttrande- och mötesfrihet och andra antidemokratiska reformer försvåras situationen för idéburen organisering i en rad länder. Enligt rapporten är det allt fler länder som idag bidrar till minskat utrymme än tidigare, och under det senaste decenniet har fenomenet växt till en global trend enligt rapporten.

En utveckling som går allt snabbare 

Det stannar emellertid inte vid att det idag är fler länder som aktivt motverkar civilsamhället, utan utvecklingen går dessutom allt snabbare enligt rapporten. Bara de sista två åren visar rapporten på över 40 lagar som redan införts eller är på väg att införas och vilka försvårar arbetet för icke-statliga organisationer. En majoritet av dessa lagar handlar på olika sätt om hårdare statliga övervakning och kontroll samt begränsningar av resurser till civilsamhällets organisationer. En oroande utveckling som bekräftas av uppgifter från den oberoende amerikanska människorättsorganisationen Freedom House, enligt vilken det för trettonde året i rad är fler länder globalt som kännetecknas av demokratiska bakslag jämfört med det omvända. Enligt Freedom House är det idag bara 39 % av jordens befolkning som lever i länder som bedöms som helt fria.  

Utrymmet hotat även i Europa 

Även om många av världens minst fria stater är stater utanför Europa, däribland Syrien, Sydsudan och Nordkorea, och flera av de mest fira (Sverige, Norge och Finland) finns inom Europa så ser vi en oroande utveckling även här. Två tydliga exempel på detta utgörs av Polen respektive Ungern, där politiska reformer på olika inneburit inskränkningar i civilsamhället. I Ungern har exempelvis myndigheter riktat in sig specifikt mot de organisationer som arbetar med flyktingar och migranter.  

– Vi vet inte vad som kommer att hända oss och andra organisationer, eller vilka lagar kommer att godkännas härnäst. Flera medarbetare har utsatts för hat på nätet, övergrepp och hot om våld. Vissa platser har nekat till att arrangera våra evenemang och det finns skolor som vägrat att hålla utbildningar om mänskliga rättigheter på grund av rädsla för vilka följder det kan få, säger Aron Demeter från Amnesty Ungern.

Forum kommenterar

Utrymmet för civilsamhällets organisationer står i direkt förbindelse med den demokratiska utvecklingen i ett land. Forum anser därför att det är mycket oroväckande att vi fortsätter se en negativ utveckling för civilsamhällets organisationer i världen idag. Rätten att organisera sig utifrån ett gemensamt syfte och uttrycka sin egen åsikt är elementära delar i en fungerande demokrati. När dessa demokratins själva grundvalar inskränks är även demokratin hotad. Vare sig hoten är av mer direkt art (så som genom underblåsandet av hat, hot och våld mot organisationer och dess aktivister) eller indirekt (begränsningar i finansiering, ökad kontroll och administrativa krav) utgör de en allvarliga fara.   

Mot bakgrund av denna utveckling har Forum på olika sätt försökt påverka politiken. Vi har gjort det genom seminarier och debatt såväl som genom medverkande i statliga utredningar och EU-sammanhang och vi har för avsikt att skala upp det arbetet. Genom att öka medvetenheten om hoten och medverka till att den får ett ökat fokus bland beslutsfattare på lokal, nationell och EU-nivå tror vi att vi kan bidra till att hindra utvecklingen, som är en prioriterad fråga för Forums styrelse och kansli. Under våren handlar det om att mobilisera inför EU-valet 23- 26 maj.  

"I flera Europeiska länder ser vi hur auktoritära, extrema partier vinner mark. Dessa rörelser motarbetar aktivt demokratiska krafter och organisationer och tidiga opinionsundersökningar visar att högerextrema partier förväntas avancera i EU-valet. För Forum är det centralt att vi gör det vi kan för att uppmärksamma vikten av att rösta i valet. Detta kommer vi att göra på en rad olika sätt under våren, exempelvis genom vår seminarieverksamhet Morgonforum. Men vi vill också passa på att uppmuntra andra aktörer att engagera sig i frågan. Om vi ska lyckas vända den globala trenden behöver vi bli många fler som står upp för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Ett naturligt led i detta bli att mota högerextremismen i EU-valet."  

- Göran Petterson, generalsekreterare, Forum     

Tips om vidare läsning

Amnestys rapport "Laws designed to silence: the global crackdown on civil society organizations" (2019)

Freedom House

Magasinet Omvärlden: "Civilsamhället under attack - nya lagar tvingar dem till tystnad" (2019)

Forum: "Rösta i EU-valet 26 maj!" (2019)