Forum: “Den sociala pelaren får inte bara handla om arbete”
30 maj | 2017
Den sociala pelaren uttrycker ett behov av att arbeta med sociala frågor också på EU-nivå, och är ett steg på vägen mot ett Europa som håller ihop socialt. Men då krävs en breddning av förslagets nuvarande arbetsmarknadsfokus och att de nationella regeringarna tar pelaren på allvar. Det menar Ariane Rodert och Ludvig Sandberg, politiskt sakkunniga på Forum.

– Förslaget på en europeisk social pelare uttrycker det stora behovet av att arbeta med sociala frågor på EU-nivå. Vi välkomnar pelaren men vill att den ska bredda sitt perspektiv på sociala rättigheter och omfatta alla grupper i samhället, säger Ariane Rodert, politiskt sakkunnig i EU-frågor på Forum. 

Det har varit mycket uppståndelse kring EU-kommissionens förslag på en social pelare som lämnades i april. Sociala frågor och socialpolitik brukar inte ses som en EU-kompetens utan en nationell angelägenhet. De senaste årens ökande klyftor och allt mer utbredda fattigdom runt om i Europa har dock ökat insikten om att EU också måste hålla ihop socialt. Att skapa en social pelare är ett försök från EU-kommissionen och dess ordförande Jean-Claude Juncker att ta ett initiativ som har bäring på visionen om att skapa ett socialt hållbart Europa.

Forum ställer sig i grunden bakom förslaget till den sociala pelaren, men Ariane Rodert skulle gärna se att tolkningen av sociala rättigheter breddas.

– Huvudpunkterna i förslaget är arbetsmarknadsfrågor och rättigheter för människor på arbetsmarknaden. Det är alldeles för liten tonvikt vid bredare sociala frågor, och socialt utsatta grupper och minoriteter som står utanför arbetsmarknaden blir helt förbisedda, säger Ariane. 

Forum ser positivt på att arbetet med sociala frågor stärks på EU-nivå, men kommer att fortsätta driva på för ett bredare socialpolitiskt perspektiv. Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig på Forum, menar att man i svensk kontext kan använda sammanhanget kring den sociala pelaren som en påtryckningsarena.

– Om det ska bli verkstad av det hela bygger det på att de nationella regeringarna tar pelaren på allvar. Förslaget om en “social scoreboard”, en mekanism som ska följa ländernas implementering av pelarens principer, kommer att vara centralt. Det i kombination med samarbete mellan arbetsmarknadens parter och oss i civilsamhället, säger Ludvig Sandberg.

Ariane Rodert hoppas att den sociala pelaren är början på ett större europeiskt arbete med EU:s sociala dimension. Med Brexit och val i många EU-länder i åtanke har det blivit tydligt att EU behöver samarbete på fler områden.

– Vi ser ett större socialpolitiskt engagemang i allmänhet, allt fler har fått upp ögonen för att människor bryr sig om mer än bara handel och arbetsmarknad inom EU. 

Den 17 november i Göteborg, på inbjudan av Löfven och Juncker, kommer stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer samlas till ett socialt toppmöte för att fortsätta diskutera den sociala pelaren och hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.

– Det är centralt att civilsamhället får en framträdande plats under toppmötet. Vi behöver främja partnerskap och gemensamma lösningar för att tackla samhällsutmaningarna EU står inför, avslutar Ariane Rodert.

Läs mer

 Läs mer om den sociala pelaren här. Innan årsskiftet 2017-2018 hoppas kommissionen att EU-parlamentet och ministerrådet kan enas om den sociala pelaren.