Forum: ”Låt idéburna vara första alternativet när det offentliga inte kan bedriva välfärdsverksamhet”
Foto: Joel Ahlgren
23 feb | 2017
Vår bedömning är inte att idéburna organisationer vill eller kan ta över lejonparten av den privat drivna välfärden. Däremot är vår övertygelse att vi kan närma oss nivåerna i övriga nordiska länder på lite sikt. En princip om att idéburna blir första alternativet när det offentliga inte kan bedriva välfärdsverksamhet skulle skapa tydliga incitament från flera håll att stärka den kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad som behövs. Forum kommenterar Välfärdsutredningen.

Välfärdsutredningen skriver på ett ställe att ”idéburna verksamheter inte har något intresse av att växa”. Och på ett sätt har de rätt. Vi är inte intresserade av att växa, för tillväxtens skull enkom. Men på ett mer fundamentalt plan har de helt fel. Eftersom det finns stora brister i vårt samhälle och stora behov av att utveckla förmågan att möta människors behov, så finns det ett starkt intresse av att växa hos idéburna organisationer. Idéburna organisationer i Sverige drivs i grunden av en vilja att förändra samhället och skapa bättre förutsättningar. Om det så handlar om att förbättra integrationen i samhället, motverka utsatthet hos EU-migranter som tvingas tigga eller upprätta skyddande boenden för kvinnor och barn som utsätts för våld.

Tillväxten inom idéburna organisationer varken kan eller bör mätas som enbart antal skattekronor som satsas i våra verksamheter. Den förmodligen viktigaste tillväxten är vår förmåga att driva verksamhet på ett sätt som lockar människor att engagera sig men också starta nya idéburna organisationer. I stort sett tre fjärdedelar av de nedlagda timmarna inom det civila samhället i Sverige är frivilligtid.

Vår övertygelse är alltså att det finns en vilja från många organisationer, men också från många kommuner i landet, att hitta former för tillväxt där idéburna organisationer kan öka sin förmåga att bidra till välfärden mer konkret än tidigare. En av de starkaste indikationerna på detta är de ökande frågorna Forum får kring stöd i att utveckla Idéburna offentliga partnerskap.

Detta är ju såklart ingen enkel fråga. Många gånger är de utmaningar som idéburna organisationer försöker möta, inte minst på det sociala området, komplexa. Det gäller att förstå hur och i vilken ordning problem ska attackeras för att nå slutmålet och inte bara påverka symptomen. Idéburna organisationer sitter på den insikten och det är också det som driver fler och fler idéburna organisationer och även kommuner till att pröva nya samverkansformer som inte bygger på att köpa och sälja tjänster.

Men för att idéburna organisationer verkligen ska kunna driva välfärdsverksamheter på vårt sätt och i den utsträckning som verkligen behövs krävs att förutsättningarna för detta förbättras. Därför menar Forum att vi borde införa en slags subsidiaritetsprincip, precis som redan finns i Tyskland. Enkelt uttryckt: när det blir aktuellt att en verksamhet kan drivas utanför det offentliga, borde idéburna organisationer först få frågan om de vill och kan driva verksamheten. Om svaret av olika skäl blir nekande, så kan frågan därefter gå vidare till näringslivet. Detta är något som också ligger i linje med upprepande opinionsundersökningar om vinst i välfärden.

Men vårt förslag förutsätter att Riksdagen landar i att välfärdstjänster anses vara ”icke ekonomiska tjänster med allmänt intresse”. Sedan Sverige blev medlem i EU så gäller EU-rätten för upphandling. Helt avgörande för den frågan är hur olika verksamheter tolkas juridiskt. De verksamheter som tolkas som ”ekonomiska tjänster” måste upphandlas. Men för de tjänster som tolkas som ”icke ekonomiska tjänster av allmänt intresse” gäller inte upphandlingsdirektiven och EU-rätten. Det betyder att svenska myndigheter själva i mycket högre utsträckning kan bestämma vad som är bästa sättet att bedriva välfärd i vårt land.

Tyvärr landar inte utredningen i att välfärdstjänster ska anses som just ”icke ekonomiska tjänster med allmänt intresse”, vilket den egentligen verkar vilja men inte väljer att föreslå. Därför blir Forums medskick här extra viktigt. Om regeringen på allvar vill skapa rätt förutsättningar för idéburna organisationer att öka sin förmåga och därmed andel av det sammanlagda välfärdsarbetet är det dags att man tar steget att också definiera om vad en välfärdstjänst är. Det är också då som vi på allvar kan flytta oss bortom New Public Management-paradigmet (köp-sälj och konkurrens för att sammanfatta).

Forum tror alltså inte att utredare Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning är svaret på frågan om att komma bortom just denna New Public Management-anda. En vinstbegränsning av det slag Reepalu föreslår är bara en gradskillnad på samma spelplan som tidigare. Vi vill se en utveckling där marknadslösningarna inte är de enda som står till buds. Forums slutsats är att vi anser att det behövs metoder för att se till att skattepengar används till det syfte de är avsedda, men att vi inte kan se att den metod som utredningen föreslår ger privata aktörer, varken vinstutdelande eller idéburna, möjlighet att verka. Frågan om hur säkerställandet av att skattemedel går till det som de är avsedda för, måste nog tas upp i ett annat sammanhang, är vår bedömning.

Dessutom innebär Reepalus förslag att ett överskott i en organisation alltid ska gå tillbaks till den verksamhet där den har uppstått. Har man som idéburen organisation exempelvis som syfte att bedriva en catering-verksamhet för att kunna finansiera annan social verksamhet inom organisationen så kan man alltså enligt utredningens förslag inte göra det. Här skulle i stället behövas helt andra förslag eller ett undantag som inte innefattar idéburna organisationer, annars motverkar förslagen den idéburna sektorn, rakt motsatt vad som låg i direktiven till utredningen.

Vi vill dock säga att det i betänkandet från Reepalu finns ett antal förslag som kan gå åt det positiva hållet för idéburna organisationer. Att upphandlingar av sociala tjänster som understiger 750 000 Euro och som inte har ett gränsöverskridande intresse inte omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling, är ett exempel. Men dessa förslag löser inte den grundläggande problematiken, menar vi.

Vår bedömning är inte att idéburna organisationer vill eller kan ta över lejonparten av den privat drivna välfärden. Däremot är vår övertygelse att vi kan närma oss nivåerna i övriga nordiska länder på lite sikt. En princip om att idéburna blir förstaalternativet när det offentliga inte kan bedriva välfärdsverksamhet skulle skapa tydliga incitament från flera håll att stärka den kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad som behövs.

För fler kommentarer

Elin Aronsson
0722-31 57 41
Kommunikatör
Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Ludvig Sandberg
073-420 98 40
Sakkunnig
Forum - idéburna organisationer med social inriktning

 Läs mer