Forum: ”Lösningen för bättre kontroll är inte att ta pengar från bidragsgivningen”
Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.
11 okt | 2017
Forum skriver om Statskontorets rapport om MUCF:s bidragsgivning. MUCF gör i stort ett bra jobb, enligt Statskontorets granskning som släpptes härom veckan. Men de konstaterar också att myndigheten behöver införa bättre kontroll så att inte bidrag hamnar i fel händer. Bra! Men lösningen för bättre kontroll är inte att ta pengar från bidragsgivningen, anser Forum.

Några viktiga slutsatser från rapporten är att MUCFs handläggare generellt gör ett gott arbete med bedömningar och kontroller utifrån de resurser som ges. Det är nämligen så att regeringsersättningen inte räcker för att täcka administrationen för bidragshanteringen. Det i sig är såklart problematiskt. En svårighet är också hur myndigheten ska tolka kravet på att en organisations verksamhet inte ska strida mot demokratiska värderingar. 

  • Flera handläggare uttrycker att de vill att regeringen ska vara tydligare i vad de menar med demokratikriteriet, så att MUCF kan bli tydligare vad som menas. 
  • Tidigare har huvudfokus i demokratikriteriet varit en demokratisk uppbyggnad, men sedan en tid har MUCF även fokuserat på att organisationer företräder demokratiska värderingar - vilket är svårare att bevisa. Det är också handläggningen av det senare som behöver förstärkas enligt Statskontoret.

Det är jätteviktigt att MUCF:s bidragsgivning fungerar och att osäkerheten kring demokratikriteriet rätas ut. Regeringen har ju också precis tillsatt en utredning för att titta på just demokratikriteriet vid bidragsgivning, utredningskriterier kommer att tas fram under hösten. Jättebra! Men viktigt då att MUCF och såklart även andra bidragsgivande myndigheter får de resurser som krävs för att implementera ett sådant arbete så att det blir bra och inte leder till att myndigheter går fel i rädslan för risken att ge pengar till odemokratiska organisationer.

Statskontorets förslag att staten ska ta pengar som vikts för bidrag till det ofta nödvändiga arbete som organisationerna gör, för att förbättra sina interna rutiner är inte rimligt. Det innebär ju att bidragen till organisationernas arbete minskar, vilket vore förödande för många organisationer. Det är extra problematiskt eftersom den totala storleken på organisationsbidragen i stort sett har varit oförändrat sedan 2010, trots att antal organisationer som får bidrag har ökat stadigt.

Civilsamhället är en ovärderlig del i vår demokrati. Det sa Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke igår på informationsmötet om utredningen Paletten för ett stärks civilsamhälle. Om regeringen menar detta behöver man tydligare visa att detta är en prioriterad fråga och inte ta pengar från bidragsgivningen för ökad kontroll.

Läs mer: Några punkter i rapporten

  • Statskontoret har gjort en uppföljning av MUCFs bidragsfördelning till civilsamhällets organisationer. Statskontoret är i grunden positiva till myndigheten och anser att de i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt tydliggör Statskontoret att det finns utrymme att förbättra kontrollen av bidragen så att inte pengar ges till organisationer som inte bör få det. De konstaterar att det i dag endast är en liten del av det totala beloppet som utnyttjas felaktigt. Statskontoret föreslår också att en del av bidragen ska omfördelas och istället läggas på större kontroll. Läs mer här
  • Endast 20 procent av MUCF:s resurser går till att implementera civilsamhällespolitiken, och resterande 80 procent går till ungdomspolitiken.
  • SVT fångade upp rapporten och skriver att MUCF brister framför allt i bidragshantering till organisationer med bristfällig ekonomisk kontroll eller som brister i det demokratikrav som gäller för bidragsfördelningen. Samtidigt tydliggör SVT att diskussionen handlar om 3-5 procent av de organisationer som MUCF stödjer. Läs mer här
  • MUCFs generaldirektör Lena Nyberg tydliggör att myndigheten är positiva till granskningen och redan har inlett arbetet med förbättrade kontroller. Samtidigt skriver Nyberg att frågan om att omfördela en del av bidragen till mer kontroller är en politisk fråga. Läs mer här.
  • MUCF har även släppt en rapport om hur myndigheten tolkar och tillämpar demokratikriteriet i bidragsgivning. I rapporten finns ett avsnitt om hur en rad civilsamhällsorganisationer ser på den uppföljning som redan görs. Läs mer här
  • Här hittar du Statskontorets rapport i sin helhet: Statskontorets rapport.

Forums nyhetsbrev

Denna artikel var en del av Forums nyhetsbrev nr 16, läs hela nyhetsbrevet här.