Forum: "Möjligheter och risker i framtidens socialtjänst"
02 feb | 2021
Forum och Famna tillstyrker utredningen "En hållbar socialtjänst" (SOU 2020:47), som haft till uppdrag att ge förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Både Forum och Famna ser positivt på att ersätta nuvarande socialtjänstlag med en ny i syfte att underlätta tillämpningen och göra lagen lättare att förstå, men varnar samtidigt för att förutsättningarna att öka kvaliteten i praktiken är begränsade.

Flera positiva förändringar

Utredningen "En hållbar socialtjänst" (SOU 2020:47) föreslår bland annat att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. I detta ingår en uppdatering av begreppsapparaten och ett ökat fokus på förebyggande insatser. Några ytterligare förändringar som föreslås är förtydligat barnrättsperspektiv, ökad tillgänglighet, nytt socialtjänstdataregister samt ökat fokus på kunskap och vetenskapligt förankrad verksamhet. 

Både Forum och Famna ser positivt på att ersätta nuvarande socialtjänstlag med en ny i syfte att underlätta tillämpningen och göra lagen lättare att förstå. Vi tillstyrker också utredningens förslag på ny struktur och är generellt positiva till att socialtjänstlagen ska återgå till en mer tydlig karaktär av ramlag. Att enhetliggöra begreppen så att lagstiftningen blir logisk och tydligare är grundläggande vid en uppdatering som denna. Vi tycker också att det är bra att de särskilda bestämmelser för enskilda grupper som existerar idag huvudsakligen kommer att finnas kvar, men struktureras på ett sätt som tydliggör helhetssyn.

Vi välkomnar även betoningen på det förebyggande arbetet och tillstyrker att detta är centralt för att åtgärda de brister som finns i dagens socialtjänst. Vi välkomnar också utredningens förslag om tydligare jämställdhetsfokus och ett stärkt barnrättsperspektiv. Vi anser därtill att det är positivt att utredningen ger förslag på nytt socialtjänstdataregister, i synnerhet om socialtjänstens verksamheter ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet.

Civilsamhällets centrala roll behöver utvecklas

Vi saknar emellertid civilsamhällets bidrag, inte minst till det förebyggande arbetet, i utredningen och dess förslag. För att socialtjänsten ska kunna bli mer hållbar, effektiv och högkvalitativ är samverkan med de idéburna välfärdsaktörerna i civilsamhället en nödvändig pusselbit. Förstärkt samverkan med den idéburna sektorn saknas dock som övergripande perspektiv i utredningen. I det ingår att lyfta och understryka fungerande modeller för samverkan, till exempel idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det gäller inte minst för att motverka en utveckling där exempelvis skyddade boenden upphandlas av vinstdrivande privata företag framför partnerskap med lokala erfarna kvinnojoursverksamheter med mångårig kunskap om skyddad boendeverksamhet.

Andra risker med utredningens förslag

Samtidigt som Forum och Famna välkomnar att socialtjänstlagen anpassas för att ha karaktären av en ramlag igen vill vi också poängtera att det finns en utmaning med detta då det ger mer frihet till kommunerna att avgöra vilka insatser som ska erbjudas. Det råder redan stora kommunala skillnader och det finns en uppenbar risk att dessa skillnader förstärks och bidrar till ökad ojämlikhet.

I vårt remissvar frågar vi oss också i vilken utsträckning kommuner och utförare kommer att kunna nå målsättningarna i utredningen, eftersom förslagen inte får vara ambitionshöjande eller kostnadsdrivande. Kan förändringarna ske utan, åtminstone över en period, ökade kostnader? Vår bedömning är att det inte är realistiskt att genomföra förändringar som leder till en bättre och mer hållbar socialtjänst utan extra kostnader och utan ambitionshöjande insatser. Risken är att dessa förändringar istället medför en försämring av förmågan hos socialtjänst och kommun att prioritera mellan förebyggande insatser och insatser av mer akut karaktär. Ytterst skulle detta slå mot utsatta människor i behov av stöd, samtidigt som det skulle innebära en allvarlig risk för ansvarsförskjutning i samhällskontraktet, där idéburna organisationer kommer att behöva fånga upp ännu fler människor som faller mellan stolarna.

"Redan idag vet vi att civilsamhällets organisationer, de idéburna välfärdsaktörerna, tar ett mycket stort ansvar för samhällets mest utsatta. Om kommunernas resurser ska klara fler uppgifter utan att det samtidigt följer med en, åtminstone initial, kostnadspuckel är risken stor att civilsamhället tvingas täcka upp för det offentligas tillkortakommanden."

- Patrik Schröder, ordförande, Forum

Läs hela vårt remissvar här.