Forum och medlemmarna har besvarat flera remisser
11 sep | 2018
Ska ett förbund kunna bevisa hur de stödjer demokratins idéer, eller ska en myndighet kunna bevisa att en organisation inte gör det? Ska fleråriga bidrag införas i de bidrag som myndigheter beviljar civilsamhällets organisationer? Ska EU:s strukturfonder förändras så att hela arbetet bygger på en partnerskapsmodell mellan stat, myndigheter och civilsamhälle? Det är några frågor som är viktiga i aktuella remisser och utredningar.

Många förslag, betänkanden och remisser är aktuella just nu. Forum har tillsammans med flera medlemsorganisationer arbetat fram tre svar;

 • Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
 • Långsiktigt stöd till det civila samhället
 • Förslag om förändringar av ett antal Europeiska fonder

Nedan hittar du sammanfattningar av vad vi anser om frågorna.

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18

Trossamfunden är en naturlig och självklar del av det civila samhället i Sverige och övriga världen, och omfattas med självklarhet av de principer och mål som anges i politiken för det civila samhället, beslutad av riksdagen 2010. Betänkandet föreslår vilka demokratikriterier som ska ställas på trossamfund, för att därmed begränsa negativ organisering. Forum poängterar att den mycket stora majoriteten av idéburen organisering i Sverige är av godo, och förslagen får inte hota detta.

Forum lyfter särskilt fram följande punkter i svaret: 

 • Förslagen måste ställas i proportion till problemets omfattning
 • Forum stödjer att utredningen väljer att formulera negativa kriterier, dvs vad en organisation inte får göra, det är enklare att förhålla sig till. En negativ formulering vore därför bättre
 • Nationella samfund har ansvar för vad medlemsförsamlingar gör men kan inte förväntas hålla löpande kontroll på dem. Fokus bör istället ligga på samfundets handlingsberedskap då det blir uppmärksammat på problem.
 • Det är viktigt att det finns ett rättssäkert sätt att pröva beslut

Här hittar du remissvar: Remissvar SOU2018-18 (00000002)


Långsiktigt stöd till det civila samhället, Ds 2018: 13

För Forum är det mest centrala som tas upp i utredningen dels behovet av att särskilja organisationsbidrag från verksamhetsbidrag, men att detta behöver stärkas ytterligare i enlighet med skrivningar i folkrörelseutredningen och propositionen om en politik för det civila samhället samt att fler bidrag än de två som nämns behöver omklassificeras, dels behovet av informationssamordning, dels att tvååriga bemyndiganden föreslås bli huvudregel. 

Forum lyfter särskilt fram följande punkter i svaret: 

 • Utredningen föreslår fleråriga bidrag, vilket är positivt för långsiktigheten. 
 • Det är viktigt att man hittar en lösning på otydligheten kring vad som är organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag
 • Utredningen saknar förslag om den utmaning som personalomsättning hos myndigheter orsakar
 • Forum vill också betona att organisationerna har en viktig roll som innovatörer
 • Forum vill också lyfta finansieringen av infrastrukturen i form av paraplyfinansiering

Här hittar du remissvar: Forum remissvar Ds 2018-13B


Förändringen av ett antal Europeiska fonder, N2018-03829-RTS

Förslagen kommer ursprungligen från EU-kommissionen och gäller en samordning av sju strukturfonder på Europeisk nivå, och är tänkt att gälla från nästa programperiod. 

Forum lyfter särskilt fram följande punkter i svaret: 

 • Ett samordnat partnerskap med det civila samhället är en god idé, men förutsättningen att det ska bli bra bygger på att civilsamhället inkluderas redan på strategisk nivå och i uppstarten. Det är också viktigt att en fungerande infrastruktur för involvering av civilsamhället finns.
 • Det är avgörande att en tydlig definition av vad begreppet civilsamhälle betyder används. 
 • Helt centralt för att uppnå förbättring i arbetet med strukturfonderna är att de mycket tydligare kopplas till nationell politik, på det sociala området exempelvis att koppla ESF till arbetet med regeringens strategi för minskad segregation
 • Den finns en oro kring att konkret arbete, sociala insatser nedprioriteras i denna förändring, så att man istället lägger fokus på informationsgivning - vilket vore förödande. 

Här hittar du remissvar: forum remissvar om förändring av strukturfonderna