Forum svarar på utredningen om demokrativillkor
Foto: Forum
25 okt | 2019
Det är positivt att villkoren för bidrag till det civila samhället utreds, men det är problematiskt att hela riksorganisationer kan komma att ställas till svars för enskilda individers uttalanden eller agerande. Det menar Forum i vårt remissvar på utredningen om demokrativillkoren för bidrag till civilsamhället.

Forum, som är en av många organisationer som lämnar remissvar, ställer sig i grunden positiva till utredningens förslag men betonar samtidigt ett antal farhågor. Tydliga kriterier för vad som kan anses vara en legitim organisation i det demokratiska civilsamhället har efterfrågats av sektorn, för att slippa godtycklighet och rättsosäkerhet. Men det finns också allvarliga farhågor om att stärkt kontroll kan innebära begränsningar i friheter och rättigheter. Begränsningar som i slutänden innebär stor risk att skada demokratin snarare än att stärka den.

Forum har arbetat intensivt med denna utredning och ställer oss bakom både direktivens och utredningens analys att dessa förtydligande villkor behövs. Samtidigt som vi ogillar och oroas av utvecklingen, eftersom det visar att den hänt något med den historiskt starka och helt avgörande tilliten mellan offentliga och idéburna aktörer. Vi har också en djupgående analys av vilka konsekvenser det liggande förslaget kan komma att få och menar att det krävs några viktiga förändringar.

"Vi vänder oss främst mot den ändlösa ansvarskedjan som utredningens förslag innebär. Tanken att varje individs handlingar på lokalplanet ska kopplas till riks- och paraplyorganisationernas möjlighet att betraktas som demokratiska och att söka bidrag är både principiellt och praktiskt mycket problematisk", säger Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig på Forum, och som även suttit med i utredningens expertgrupp. 

Forum tror inte att det är möjligt att föreslå villkor som är otvetydiga och som inte bär oklarheter eller åtminstone svårtolkade aspekter i sig. Vi har även under hela processen förespråkat negativt formulerade villkor, det vill säga att ange vad som inte är tillåtet, för att vi tror att det lämnar det minsta utrymmet för godtycke i tolkning och tillämpning. Här är de handlingar som nu lyfts fram i villkoren, nämligen våld, hot, diskriminering och att motarbeta Sveriges demokratiska styrelseskick, relevanta. Det finns dock en risk med denna metod som är att det finns andra handlingar som borde finnas med men inte gör det. Forum tror att det kan det lösas genom tillägg i förordningarna.

Kontakt

För mer information om Forums remissvar, kontakta Ludvig Sandberg.

ludvig.sandberg@socialforum.se