Framgångsrikt arbete i att förändra förutsättningar
22 nov | 2018
Europeiska regler om att inte ge flera typer av ekonomiska fördelar till vissa företag/organisationer har under lång tid försvårat för civilsamhällets organisationer. Forum och Coompanion uppmärksammade frågan för något år sedan, och kan nu med glädje rapportera att ESF tagit fram riktlinjer som underlättar.

Forum och Coompanion har samarbetat om att driva förutsättningsfrågan om statsstödsregler gentemot myndigheterna. Hanteringen av statligt stöd är en reglering som ska hantera att inte offentliga aktörer ger flera olika typer av stöd till svenska organisationer - som kan ge dem ojämlika fördelar. 

Statsstödsreglerna har inneburit en rejäl begränsning för civilsamhällets organisationer i olika sammanhang; bland annat för dem som erbjuder arbetsträning, och ibland för dem som vill ingå idéburna offentliga partnerskap. När regering och/eller myndigheter har inför bidrag och stödformer så har man ofta lagt in en avgränsning i regleringen - beslut får fattas så länge dessa inte strider mot statsstöds-reglerna. Det grundläggande syftet med statsstödsreglerna är naturligtvis att förhindra att konkurrensen inom EU snedvrids.

För något år sedan uppmärksammade Forum och Coompanion gemensamt att dessa regler utgjorde ett stort hinder för ett antal organisationer inom civilsamhället. Forum och Coompanion har därför drivit ett aktivt arbete för att påverka förutsättningsfrågan. Vi kan nu, med glädje, rapportera att ESF har lyssnat och hittat en lösning! Europeiska Social Fonden har precis tagit fram en uttolkning av hur det statliga stödet ska göras.  

För att en situation ska uppstå som är tveksam så ska följande krav vara uppfyllda:

  1. statligt stöd (direkt bidrag, förmånliga lån, försäljning till underpris eller andra åtgärder)  ges till en aktör av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel
  2. gynnar vissa företag eller viss produktion
  3. snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
  4. påverkar handeln mellan medlemsstaterna 

Det ESF riktar in sig på är punkt 3 & 4. Det måste finnas en verklig risk för påverkan på konkurrensen och handeln mellan länder, för att statsstödsreglerna ska motivera att man avstår från att ge stödet till organisationen. Man kan därmed inte längre säga att det finns ett hypotetiskt eller förmodat hot mot att man snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsländerna. 

Enligt ESFs riktlinjer så har EU-kommissionen redan tydliggjort att vissa situationer inte varit frågan om brott mot statsstödsreglerna, när ett stöd haft en rent lokal verkan - och därmed inte riskerat att påverka handeln mellan länderna. 

Här hittar du riktlinje för hantering av statligt stöd

FORUM KOMMENTERAR

Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning - är mycket nöjd med de nya riktlinjerna som ESF tagit fram, och att det gemensamma arbetet med Coompanion burit frukt. 

- Statsstödsreglerna har haft rätt stora konsekvenser och utgjort ett hinder för många initiativ som civilsamhället velat ta på senare tid, säger Göran. Jag tror egentligen inte att någon part  velat krångla till saker. Man har bara varit angelägen om att göra rätt i varje aktuell situation. Det är glädjande att ESF har velat lyssna och hitta lösningar på problemet. Nu är det naturligtvis viktigt att ESF riktlinjer får spridning så att andra myndigheter kan se att här finns en tolkning som kan underlätta för dem.

COOMPANION KOMMENTERAR

Gordon Hahn, ordförande för Coompanion, är också mycket nöjd med ESFs riktlinjer.

- Hur man har tolkat statsstödsreglerna har inneburit stora svårigheter för många civilsamhällsaktörer och den social ekonomin, förtydligar Gordon. Inte minst har de gjort att många organisationer fått svårare att vara stöd för tex arbetsträning, eftersom reglerna gjort att de inte ens haft lika möjligheter att driva sin verksamhet. Allt för många har haft stora ekonomiska svårigheter de senaste åren, och det här är ett viktigt steg på vägen för att förändra det.