Göran Pettersson: "Det är dags att ta fram ett lagstöd för IOP"
Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum
14 jun | 2016
För att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste idéburna aktörer få förutsättningar att bidra på riktigt. Det behövs därför ett lagstöd för Idéburet offentligt partnerskap. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning i en ledare i bilagan Ideellt Engagemang till Svenska Dagbladet.

Civilsamhället nämns ofta som en del av lösningen på en lång rad samhällsproblem, samtidigt är den ideella sektorns finansierings- och samverkansformer i dag inte anpassade för vår identitet. Två aktuella exempel är asyl- och integrationspolitiken. När det offentliga inte längre räcker till förväntas ideella krafter träda fram. Det kan handla om att erbjuda akuta sovplatser eller mer långvarig verksamhet som språkträning och psykosociala insatser. Men de ideella organisationer som under lång tid har arbetat med dessa frågor, och därigenom har en unik inblick i de lokala förutsättningarna, får sällan vara med och sätta agendan för verksamheten.

När Forum 2010 utvecklade Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som modell för samverkan mellan det offentliga och civilsamhället var därför ett av huvudmålen att bidra till de sociala verksamheternas långsiktighet och kvalitet. IOP erbjuder precis som namnet antyder ett partnerskap mellan exempelvis en kommun och en ideell organisation där man tillsammans definierar ett behov och dess lösningar. Ett partnerskap där verksamhetsidén är i fokus och de ideellt engagerades kunskaper tas tillvara. I stället för att via organisationsbidrag eller offentlig upphandling från ovan måla upp en kravbild så möjliggör man genom IOP att de som faktiskt arbetar för målgruppen kan göra sina röster hörda. På så sätt skiftas fokus från en marknadsmässig ”billigast vinner”-logik, till en brukarorienterad logik där kvalitet är den viktigaste faktorn. IOP ska inte ersätta föreningsbidrag eller upphandlad verksamhet. IOP ska öppna för samverkan som har svårt att bli verklighet i de två andra formerna.

Vi ser också att intresset för IOP nu ökar runt om i landet. Partnerskap har framför allt växt fram i verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn, EU-migranter och flyktingar. Det har möjliggjort en varm säng att sova i under de kallaste månaderna, nya integrationsinsatser eller en säker plats att vistas på om du har blivit utsatt för våld. Men för att fler ska våga använda denna samverkansform krävs ett förenklat juridiskt ramverk. De två utredningar som regeringen har tillsatt, där frågan om IOP varit en del av uppdraget, har hittills levererat förslag som kan ses som ett steg på vägen i den riktningen. Att undanta välfärdstjänster under 6,9 miljoner från lagen om offentlig upphandling (LOU) skulle kunna innebära att IOP blir en tryggare möjlighet för det offentliga. Hur det blir med välfärdstjänster överstigande 6,9 miljoner kronor har nu överlåtits till Välfärdsutredningen som presenteras i slutet av 2016.

Förslagen är välkomna men det behövs mer. I flera kommuner har man redan fattat blocköverskridande beslut till stöd för IOP. Vi uppmanar nu därför regering och opposition att följa dessa kommuners exempel och göra verklighet av utredningarnas förslag. Och detta är viktigt. För att möta många av dagens samhällsutmaningar måste vi börja jobba mer med dialogbaserad samverkan mellan sektorerna.

Här hittar du ledaren.