Har din organisation ett IOP?
Foto: Joel Ahlgren
25 maj | 2016
Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansform mellan den idéburna och den offentliga sektorn som fler och fler organisationer använder. Forum gör nu tillsammans med Revisionsbyrån PwC en undersökning för att ta reda på hur många kommuner och organisationer som har ingått IOP:er.

Vad är IOP?

Idéburet offentligt partnerskap är ett mellanting mellan upphandling och vanliga föreningsbidrag, där huvudsyftet är att skapa och utveckla verksamhet i idéburna organisationer genom dialog med det offentliga. Här kan du läsa mer om IOP.

Var med och svara på enkäten

Nu gör Forum tillsammans med PwC en inventering av hur ideell sektor samverkar med offentlig sektor när det gäller att lösa olika typer av samhällsutmaningar. Därför har vi tagit fram denna enkät.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i en rapport som kommer att vara offentligt tillgänglig.

Svaren kommer att behandlas så att det inte går att röja en enskild organisations svar. På ett ställe ber vi om kontaktuppgifter för att vid behov kunna följa upp svaren för att säkerställa kvaliteten i undersökningen. Det är dock inte obligatoriskt att ange dessa uppgifter.

Om du har några frågor avseende enkäten ber vi dig kontakta: Johan Sverker, johan.sverker@se.pwc.com eller 0709 – 29 39 17.

Tack för din hjälp!

Johan Sverker                   Ludvig Sandberg
Projektledare                    Politiskt sakkunnig, Forum

Klicka här för att komma till undersökningen.

 

Avdelning: Opinionsbliding
Ämne: Kunskapsutbyte