Hon fick Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018!
Foto: Henrik Waardahl
06 dec | 2018
Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 går till Pearl Mulkerrins för hennes masteruppsats Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Vietnam? A Case Study of the Democratic Space for Civil Society in Vietnam!

Pearl Mulkerrins tog emot Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 igår under Frivilligdagen, Forums afton för att hylla civilsamhället! Forum har pratat med pristagaren om hennes uppsats och varför det är viktigt att forska om civilsamhället.

Hur känns det att ha vunnit Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018?

Det känns mycket roligt! Jag känner mig djupt ärad över att få ta emot det här priset och vill ge ett stort tack till Famna, Forum och Ideell Arena. Jag har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och demokrati och jag är glad över att ha fått möjligheten att få fördjupa mig inom och bidra till forskningen inom dessa ämnen. Jag hoppas att fler studenter kommer att göra detsamma under kommande år.

Jag vill passa på att tacka alla de personer som har varit till hjälp och stöd under min fältstudie och i mitt skrivande. Ett varmt tack till mina lärare vid Mastersprogrammet i mänskliga rättigheter på Uppsala universitet.Tack till Anna-Klara Lindeborg som agerade handledare på plats i Vietnam och ett särskilt tack till min handledare vid Uppsala universitet, Johanna Ohlsson.

Vad fick dig att vilja skriva om civilsamhället i Vietnam och vad lärde du dig om det i din forskning?

Medan jag läste mina mastersstudier i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet var jag praktikant på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt samt ideellt engagerad i en svensk civilsamhällesorganisation. Jag hade länge haft ett intresse för demokrati och civilsamhällesfrågor men det var under den här tiden som jag fick lära mig om den nedåtgående trenden om krympande demokratiskt utrymme i stora delar av världen.

Jag kände mig djupt bekymrad över de inskränkningar av yttrande- och åsiktsfriheten som många stater begick och hur detta särskilt drabbade media, organisationer och inte minst människorättsförsvarare runt om i världen. MR-studenten, som jag var, ville undersöka detta fenomen och fördjupa mig inom den vietnamesiska kontexten, givet den rapporterade förekomsten av dessa inskränkningar i Sydostasien.

Under min fältstudie i Vietnam fick jag lära mig att begreppet ”civilsamhälle” definieras på olika sätt beroende på kontext. Min uppfattning är att journalister spelar en viktig roll inom civilsamhället, inte minst som en sorts ”tredje statsmakt”, men detta var svårt att undersöka detta i den vietnamesiska kontexten då få nyhetsbyråer arbetar självständigt från staten och fristående journalister arbetar inte sällan ”under jorden”. Jag fick därför lov att omdefiniera begreppet för att göra studien genomförbar och fick samtidigt lära mig att vara flexibel i min forskning.

Jag var mån om att inte utgå från att det demokratiska utrymmet krympte i Vietnam, utan att istället undersöka huruvida detta stämde. Som MR-vetare måste man lära sig att ta hänsyn till kultur och kontext, annars är det för enkelt (och möjligen meningslöst) att kritisera alla statsskick som inte liknar vårt eget i Sverige då det blir svårt att komma till underfund med vad som sker och med förslag på hur det skulle kunna göras på annat sätt annars.

Varför är det viktigt att forska om civilsamhället?

Mänskliga rättigheter tas för givet i många delar av världen idag, men deras efterlevnad varierar i många länder. Ett livskraftigt civilsamhälle och respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati. Att människorättsförsvarare, organisationer och media tillåts utsättas för hat, hot och våld sätter demokratin i risk och resulterar ofta i självcensur och förtryck. Det är därför viktigt att vi aldrig tar våra rättigheter och civilsamhällets roll för givet och att vi fortsätter att både lära oss om och ifrågasätta olika sätt att implementera dessa, vilket forskningen bidrar till. Det är i sin tur även viktigt att utrymmet för forskningen bevaras och att forskningssamarbete främjas, så att kunskapen kan föras framåt.

Vad tycker du är civilsamhällets roll i att bevara mänskliga rättigheter?

Civilsamhället spelar en viktig roll som opinionsbildare, granskare, och röstbärare för både individer och grupper inom samhället. Ett pluralistiskt civilsamhälle där många åsikter representeras är mycket viktigt för en stark demokrati, där alla har rätt till att höras och folksuveräniteten efterföljs. Ett självständigt civilsamhälle är ett bra verktyg mot spridning av propaganda och desinformation. Möjligheten för civilsamhällesorganisationer och media att arbeta självständigt är viktigt för att de ska kunna ifrågasätta och kritisera samt väcka och driva olika samhällsfrågor, för att på så sätt utvecklas och drivs demokratin framåt.

Vad hoppas du förändras med spridningen av din uppsats?

Jag hoppas på att min uppsats kan bidra till förståelsen för fenomenet krympande demokratiskt utrymme i den vietnamesiska kontexten och inspirera fler att fortsätta forska inom detta område. Att planera och genomföra min fältstudie var en givande och lärorik process och jag hoppas att fler studenter tar chansen att göra detta.

Läs hela uppsatsen: Pearl Mulkerrins uppsats

Juryns motivering

Ett intresseväckande inledningskapitel utmynnar i den övergripande frågeställningen: I vilken omfattning har utrymmet för civilsamhället vidgats eller begränsats i Vietnam?

Avsnitten om tidigare forskning och teoretiska perspektiv är mycket innehållsrika och välskrivna. I de empiriska kapitlen beskrivs och analyseras det nuvarande demokratiska utrymmet i Vietnam och hur olika friheter, till exempel åsikts- och mötesfrihet hanteras av statsmakterna. Läsaren får en god bild av den nuvarande situationen för demokratin i Vietnam och av hur det demokratiska utrymmet är under ständig omförhandling.  

Juryns bedömning är att uppsatsen bidrar till intresset för och kunskapen om hur olika förutsättningarna och betingelserna kan vara för det civila samhället i olika kulturella kontexter samt under olika politiska regimer och i olika tidsskeden.

Om Civilsamhällets uppsatsstipendium

Stipendiet delas ut varje år på Frivilligdagen. Aktuella uppsatser kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå som behandlar någon aspekt av civilsamhället och dess organisationers betydelse för samhällsutvecklingen.

Bakom utmärkelsen står Ideell Arena, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. 

I år skickades ett tjugotal uppsatser in varav fyra gick till final. En fristående akademisk jury har bedömt de fyra finalbidragen och valt ut den främsta. Det är författaren till denna uppsats som på Frivilligdagen tilldelas Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018.

För frågor och kommentarer kontakta:

Paulina Troillet
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0734-227432
paulina.troillet@socialforum.se

 

Avdelning: Kunskapsutbyte
Ämne: Frivilligdagen