Höstbudgeten: Innovationspengar för den sociala sektorn saknas
Foto: Erik Cronberg
21 sep | 2017
120 miljoner till ideella organisationer som jobbar mot hemlöshet och 50 miljoner till folkbildningen för läxhjälpsverksamhet riktat mot föräldrar. Det är några av de som saker som sticker ut i höstbudgeten vad gäller Forums område. Brett stöd till civilsamhällets sociala innovationsarbete saknas dock. Det skriver Göran Pettersson i en kommentar.

Stödet till ideella organisationer inom ramen för utgiftsområde 17, det vill säga pengar till ”Kultur, medier, trossamfund och fritid”, ökar från 28 758 000 till 151 758 000, en ökning med 123 miljoner för 2018. Av dessa är så mycket som 120 miljoner avsatta för ideella organisationer som jobbar för att motverka hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.

Bra! Att civilsamhällets organisationer blir involverade och får politiskt stöd för att hitta lösningar på de utmaningar som samhället ställs inför är mycket positivt. För många organisationer stämmer det också väl med övertygelsen att vi kan vara snabbfotade och kreativa i att möta utmaningar.

Samtidigt är det viktigt att det offentliga tar sitt ansvar och inte lämnar över arbetsuppgifter till den idéburna sektorn till för låg ersättning. Vi organisationer behöver också tänka efter och balansera vad vi väljer att göra, med de eventuella risker som kan uppstå.

Regerings satsning att ge 50 miljoner per år till för läxhjälpsverksamhet till föräldrar är också välkommen. Civilsamhället genom studiecirkelmodellen har en viktig roll att spela här.

”Det handlar om att ge alla barn samma förutsättningar. Familjers förutsättningar att hjälpa till vid läxläsning påverkar elevernas utbildning och det måste vara jämlikt”, säger Gustav Fridolin i en artikel i Aftonbladet.

Forum ser positivt på denna typ av satsningar, flera av Forums medlemmar är också högst involverade inom dessa två områden. Men de 120 miljonerna för arbetet mot hemlöshet är åter igen ett tecken på att det är de direkta insatserna som regeringen prioriterar när det gäller civilsamhället på det sociala området. De generella bidragen för ideella organisationers sociala innovationsarbete samt samordningen av civilsamhället på det sociala området uteblir. Trots att regeringen på flertalet ställen i budgeten påpekar vikten av samverkan med civilsamhället. Något som skulle kunna öka möjligheten till nya sociala innovationer.

Regeringen har länge lyft vikten av Idéburna offentliga partnerskap (IOP), samverkansmodellen Forum tog fram för nu sju år sedan. Och det är allmänt känt kring de stora samhällsvinster som kan göras om kommuner, landsting, statliga aktörer och idéburna organisationer utvecklar sin förmåga till samverkan. De pengar som Arbetsförmedlingen återigen lämnat tillbaka till statskassan kan ses som ett tecken på att det finns mycket kvar att göra här. AF har ju inte kunnat hitta vilka de ska lita på och samverka med.

Forum efterlyser därför tydligare signaler från regeringen vad gäller de samverkansambitioner som finns inom politiken för det civila samhället. Nu senast har Forum inlett en bred Samverkansplattform tillsammans med Röda Korset, Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet och Svenska kyrkan med syfte att växla upp vårt arbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. I vårt första gemensamma projekt ska vi utveckla etableringsprocessen tillsammans med nyanlända. Ett högt prioriterat mål för regeringen. Ändå fastnar vi redan i starten av projektet i krångliga ansökningssystem anpassade för småskaliga och kortsiktiga projekt.

I stället borde resurser finnas tillgängliga hos relevanta myndigheter kopplat till att de samverkar med idéburna organisationer. På det sättet hade möjligheten till verkliga partnerskapsprocesser öppnats. Men så långt har vi inte kommit än. Det är fortfarande mycket retorik när det gäller samverkan som inte når ner till finansieringsverktygen.

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Olika satsningar inom civilsamhällets sociala område i punktform:

 • Det totala stödet till folkbildningen ökar från 4,2 miljarder 2017 till 4,7 miljarder 2018, bland annat genom:

  - 50 miljoner per år till studieförbund för att öka föräldrars delaktighet i lärandet i skolan
  - 30 miljoner för att nå utrikes födda kvinnor och motivera till studier genom uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser.

 •  Politiken för det civila samhället ökar från lite drygt 2 miljarder 2017 till lite drygt 2,2 miljarder 2018

  - 120 miljoner per år till ideella organisationer som arbetar mot hemlöshet
  - Sju miljoner till MUCF för kompetenshöjande insatser om civilsamhället
  - Tre miljoner för utökat uppdrag till den nationella Överenskommelsen mellan SKL, idéburna organisationer och regeringen

 • Medlen för tidiga insatser för asylsökande (TIA) ökas 2018 med 39 miljoner (civilsamhället har hittills haft en stor roll här och många av Forums medlemmar bedriver verksamhet med hjälp av dessa medel).
 • 100 miljoner kronor för att stärka de ideella kvinno- och tjejjourernas arbete. (dock inget utökat anslag)
 • 195 miljoner kronor till kommuner för att und­vika att ensamkommande behöver byta bostadsort. I Stockholm har tio miljoner tilldelats Stockholms Stadsmission för att samordna boenden för ensamkommande ungdomar som har fyllt 18 år. Läs mer om det här.
Andra kommenterar budgeten