Idéburet offentligt partnerskap lagligt trots dom mot Alingsås kommun
29 jun | 2018
Förvaltningsrätten i Göteborg dömer Alingsås kommun att betala upphandlingsskadeavgift. Kommunen överklagar. Forum anser att domen, om den vinner laga kraft, har begränsad effekt kring legaliteten hos idéburet offentligt partnerskap.

Under hösten 2017 och våren 2018 har Förvaltningsdomstolen i Göteborg behandlat ett ärende som handlar om ett samarbete mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun. Frågan som det handlat om är ifall samarbetet borde ha upphandlats istället för att genomförts som ett idéburet offentligt partnerskap. Förvaltningsrätten har dömt kommunen att betala en upphandlingsskadeavgift för att rätten anser att de tjänster som Bräcke diakoni utfört är ekonomiska och att det därför borde upphandlats.

Alingsås kommun kommer dock att överklaga domen eftersom de anser att samverkan detta handlar om inte kan köpas på en marknad de har tillgång till.

Oavsett hur det går med överklagandet i detta fall är det viktigt att komma ihåg att domen gäller detta specifika fall och just de tjänster som utförts här. Även om domen skulle vinna laga kraft, menar Forum, har det begränsad betydelse för alla de IOP:er som finns runt om i landet. De är ofta av en helt annan karaktär och berörs därför inte.

Däremot visar domen att det behövs tydligare regler och utgångspunkter för IOP i Sverige vilket Forum länge hävdat. Det är också därför Forum välkomnar den utredning som regeringen nu tillsatt för att offentliga aktörer enklare ska kunna ingå partnerskap med idéburna organisationer.

Se Forums pressmeddelande här.