"IOP-avtal får inte ersätta allmänna föreningsbidrag"
Foto: Joel Ahlgren
28 jan | 2018
Lunds kommun väljer att ersätta de allmänna föreningsbidragen mot ett ansökningsförfarande anpassat för Idéburna offentliga partnerskap. Men om IOP-avtal används som beställartjänster och dessutom tillåts ersätta generella bidragssystem så är risken att föreningars nödvändiga självständighet minskar, skriver NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne och Forum - idéburna organisationer med social inriktning i en gemensam kommentar.

Ideella sektorn i Sverige är stor. Så mycket som varannan svensk engagerar sig ideellt i någon av våra 244 000 organisationer, eller uttryckt för Skåne 26 800 organisationer. Människor engagerar sig i allt från att motverka mäns våld mot kvinnor och barn, att förbättra livsvillkoren för utsatta EU-migranter som tvingas tigga eller minska psykisk ohälsa. Kommuners roll att stötta detta är grundläggande för vår samhällsutveckling och vår demokrati.

Lunds kommun ändrar just nu profil på sitt stöd till föreningslivet, från ett generellt stödsystem för många organisationer till ett avtalsbaserat stöd för några få. Detta beskrevs i en nyhetsartikel i Sydsvenskan den 12/12 2017.

Problemet är inte själva modellen som kommunen använder, det vill säga Idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Forum tog fram denna modell för nu sju år sedan med syfte att utveckla samverkan mellan föreningslivet och offentliga organisationer för att lösa svåra utmaningar. Problemet är inte heller de organisationers verksamheter som nu har fått möjlighet att ingå partnerskap med kommunen, som Kvinnojouren Lund eller Lunds Fontänhus.

Det som skaver är hur Lunds kommun väljer att ersätta de allmänna föreningsbidragen mot ett ansökningsförfarande anpassat för partnerskap.

För det första frångår kommunen en viktig princip med IOP-modellen, eftersom de har valt att skapa ett ansökningsförfarande med möjlighet att ingå partnerskap. Hela tanken med IOP är att komma ifrån beställarproblematiken som finns inom upphandling och föreningsbidrag. Två parter ska i stället tillsammans definiera vilken verksamhet som krävs för att förbättra samhället.

För det andra får IOP aldrig ersätta generella bidrag till ideella sektorn. I stället ska modellen användas utöver sådana bidrag. Generella bidrag till föreningslivet är en grundbult i vår demokrati och skapar förutsättningar för ideella organisationer lokalt att verka och också höja sin röst.

Detta är viktigt då det bygger på idén om att de ideella organisationerna styr sin egen verksamhet. Inte som i upphandlad verksamhet där det är den offentliga parten som beställer och då också i slutändan ansvarar för verksamheten. Vi vill inte se den utveckling som nu sker i England, där de generella bidragen till föreningsliv i stor utsträckning ersätts mot uppdragsersättning.

I Lunds fall har man visserligen inte valt att ersätta alla generella bidrag med partnerskap. Det gäller endast det område som socialnämnden ansvarar för. En stor del av den generella bidragsgivningen ligger på kultur- och fritidsnämnden.

Men socialnämndens beslut visar ändå på en strategiförändring som drabbar ideella organisationer som jobbar inom det sociala området. Lund är inte heller ensamma om denna utveckling. Vi ser även denna typ av beslut inom Östra Göinge kommun och när vi träffar kommuner ute i landet hör vi liknande diskussioner. Om denna utveckling blir ett faktum riskerar ideella organisationers självständighet att urholkas.

Kommunernas bidragsgivning handlar inte enbart om att möjliggöra för olika ideella verksamheter att verka utan också om att stärka demokratin. Och om finansieringen mer och mer blir riktad till konkret leverans av tjänster är risken stor att ideella organisationer exempelvis inte hinner med att vara en kritisk röst. Precis detta sa också de engelska organisationerna när de märkte att den kontraktsbaserade ersättningen började dominera.

En kommuns uppdrag att stötta föreningslivet uttrycks också väl i det positionspapper om civilsamhället som Sveriges kommuner och landsting (SKL) antog tidigare i år:

”Offentlig sektors samtliga nivåer har ett gemensamt ansvar att värna civilsamhället som en självständig kraft för mellanmänsklig tillit och demokratisk samhällsutveckling.”

Sverige behöver fria, starka och självständiga idéburna organisationer och samtidigt behövs större samverkan mellan sektorer om vi ska bedriva samhällsförändrande verksamhet som att ta emot nyanlända, motverka hemlöshet eller stödja ungas väg in på arbetsmarknaden. Partnerskapen är alltså nödvändiga. Men om IOP-avtal används som beställartjänster och dessutom tillåts ersätta generella bidragssystem så är risken att föreningars självständighet minskar. Utan starka och livskraftiga föreningar finns ingen idéburen sektor att samverka med i kommande partnerskap.

Därför välkomnar vi att Lunds kommun fortsätter se över möjligheten till fler partnerskap. Men inte på bekostnad av de generella föreningsbidragen.

Göran Pettersson
Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Johnny Nilsson
Ordförande, NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne