IOP-utbildning, fokus: Juridik
28 maj | 2019
Är du jurist, upphandlare, strateg i kommun, landsting, region eller statlig myndighet, eller på annat sätt involverad kring beslut om att skapa idéburna offentliga partnerskap? Då är detta utbildningen för dig. Här får du fortbildning om juridiska frågor kring partnerskapet.

Intresset för att bygga Idéburna offentliga partnerskap är stort. Behovet av att kunna bistå de parter som vill ingå partnerskapen med stöd kring juridiska frågor om bland annat välfärdstjänster växer kontinuerligt. 

Hösten 2019 arrangerar Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Front Advokater  tillsammans med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd heldagsutbildningar i Umeå, Malmö och Stockholm för dig som bland annat arbetar med upphandling av sociala tjänster, strategiska frågor rörande stöd till föreningslivet och samverkan genom IOP. På denna heldagsutbildning kommer vi exempelvis att beröra relevanta bestämmelser i LOU-direktivet, möjligheter till reserverade kontrakt enligt LOU, genomgång av såväl de juridiska förutsättningarna för IOP som själva processen kring IOP, presentation av de senaste lagarna på området samt genomgång av relevant praxis.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor (t.ex. jurist, upphandlare, strateg eller på annat sätt involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Även idéburna organisationer är välkomna att anmäla sig. Utbildningen kommer att varvas med föreläsningar, samtal och diskussioner mellan dels föreläsare och deltagarna, dels mellan deltagare. 

Program
Detta program fokuserar framför allt på möjligheter och utmaningar med IOP utifrån upphandlingslagstiftningen. Ur ett juridiskt perspektiv finns även andra intressanta rättsområden som berör IOP, dessa rättsområden kommer dock att behandlas mer översiktligt.

10.00 Introduktion och presentation
10.15 Bakgrund till IOP
10.45 Upphandlingslagstiftningens utveckling inom EU och Sverige
11.00 IOP och upphandlingslagstiftningen
- Gränsdragningen mellan köp och finansiering
- Ekonomiska tjänster och icke-ekonomiska tjänster
12.15 Lunch och gruppdiskussioner
13.00 Feedback
13.15 Redogörelse för rättspraxis på området
14.00 Ny lagstiftning och pågående utredningar på området 
15.00 Fika
15.20 Avslutande gemensam diskussion
16.00 Slut

Välkommen med din anmälan, nedan ser du orter och datum!

Umeå 26/9

Malmö 17/10

Stockholm 14/11

Vi samverkar med SEÖN om utbildningen i Umeå och med Nätverket idéburen sektor Skåne i Malmö.

 

Avdelning: Opinionsbliding