Kommunalt anställda Gode män?
10 jan | 2005
Behovet av gode män ökar samtidigt som det är svårare att rekrytera nya på västkusten. Uppdragen har också blivit svårare, vilket anges som ytterligare skäl till att Alingsås kommun, tillsammans med andra västsvenska kommuner, vill anställa egen personal. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare stödjer bara delvis detta initiativ.
"Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS, kan till viss del stödja förslaget med kommunala godmansenheter. Exempelvis när det rör sig om mycket svåra fall såsom psykiskt funktionshindrade i kombination med missbruksproblematik eftersom det kan vara alltför tunga uppdrag att lägga på ideellt arbetande lekmän. Likaså kan det vara bra under en övergångsperid, dvs innan man hittat en lämplig god man eller då den gode mannen av någon anledning behöver bytas ut. Att däremot på mer generell basis använda kommunalt anställda gode män strider mot själva grundtanken med gode män, nämligen att det skall vara en medmänniska som hjälper och stöttar en annan. Arbetet som god man är heller inte något som självklart låter sig göras på kontorstid. Man bör också ha i åtanke att många just psykiskt funktionshíndrade hyser en misstro mot myndigheter och verkligen behöver en utomstående god man att anförtro sig åt.Hade kommunerna satsat mer resurser på utbildning och stöttning av de gode männen hade det säkert blivit lättare att rekrytera och kompetensproblematiken hade kunnat åtgärdas. RFS arrangerar just nu utbildningar för gode män med psykiskt funktionshindrade huvudmän och kommer i vår att ha liknande utbildningar för gode män vars huvudmän är dementa. Trycket på utbildningsplatserna har varit mycket stort vilket visar på hur stort behov de gode männen själva känner av utbildning. RFS erbjuder också kommunerna hjälp med att arrangera utbildningar för sina gode män. Det finns också grund för att misstänka att kommunerna misslyckats i sin informationsspridning. Många medborgare vet inte alls vad en god man är och kan således inte ta ställning till om det är något de vill göra."

Helena Dittmer
Projektledare Godmansprojektet
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare