Kammarrätten bekräftar kommuners rätt att ge bidrag till verksamhet för EU-migranter
02 nov | 2016
Idéburna organisationer som får bidrag för sitt arbete med utsatta EU-migranter har socialtjänstlagen på sin sida. Det bekräftar ett aktuellt beslut från Kammarrätten.

Det var en privatperson som till Socialnämnden i Stockholm stad anmälde att organisationer som stödjer utsatta EU-migranter inte borde ha rätt till bidrag från kommunen. Men i oktober beslutade Kammarrätten att inte pröva överklagandet, utan bedömde att Socialnämndens beslut att bevilja bidrag hade varit riktigt.

Det aktuella fallet berörde också ett beslut från juni 2015. Socialnämnden i Stockholm beviljade då Frälsningsarmén och Föreningen Ny Gemenskap bidrag till projekt för hemlösa EU-medborgare. En anonym privatperson reagerade starkt på detta och bestämde sig för att överklaga hos Kammarrätten för att beslutet skulle upphävas. Personen menade att nämndens beslut att bevilja bidrag var felaktigt då det inte är kommunens ansvarsområde att dela ut skattemedel till andra EU-medborgare.

Stockholms stad bestridde överklagandet och argumenterade för sitt beslut att bevilja bidrag utifrån de grundläggande bestämmelserna om kommunens allmänna kompetens. Dessa säger nämligen att grunden för kommunens arbete bör vara att det finns ett allmänt intresse hos kommunen eller kommunmedlemmarna. Stockholms stad underströk i samband med det aktuella beslutet att det inte är nödvändigt att en åtgärd kommer alla kommunmedlemmar till dels för att det ska anses finnas ett allmänintresse.

Det konstaterades att den nuvarande situationen, där många fattiga EU-migranter tvingas tigga för sin överlevnad och också har tillfälliga boplatser med bristande möjligheter att sköta hygien, leder till nöd, nedsmutsning och otrygghet. Därför ansåg Socialnämnden att det finns ett allmänintresse för kommunen att stödja insatser för att minska behov av tillfälliga boendeplatser och tiggeri på gator, och att detta arbete inte kan ligga utanför en kommuns kompetensområde.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda som befinner sig inom Stockholms stads kommungränser får det stöd och den hjälp som de behöver. Det här ansvaret avser akuta hjälpinsatser i nödsituation, det vill säga precis den sortens insatser som Frälsningsarméns och Ny Gemenskaps projekt handlade om. Stockholms stad pekade på att dessa insatser är nödvändiga för att tillgodose akuta basbehov och för att undvika nöd för fattiga och hemlösa EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden. Genom insatserna kan undernäring och svält förebyggas, likaså förebyggs spridning av smittsamma sjukdomar.

Mot bakgrund av allt detta ansåg Kammarrätten att det överklagade beslutet inte hade inneburit ett överskridande av kommunens kompetens och avslog därför överklagandet.

Forum kommenterar

Det är tydligt att beslutet är i enlighet med både svensk lag och mänskliga rättigheter. Fallet kan komma att bli ett viktigt exempel för ideella organisationer och övriga kommuner att hänvisa till när liknande bidrag ska beviljas, samt för att bemöta liknande kritik i framtiden.

Det är också glädjande att både Socialnämnden och Kammarrätten är så tydliga i deras signal här. Många av Forums medlemmar bedriver stödjande verksamhet för utsatta EU-migranter och gör också ett fantastiskt jobb, exempelvis Frälsningsarmén som vi också nämner i artikeln. När människor i behov av stöd befinner sig i våra kommuner måste stödet finnas där - både från det offentligas och det idéburnas håll. Men när flera kommuner de senaste åren har brustit i sitt stöd är det en självklarhet för många idéburna organisationer att gå in och stötta människor i stor nöd som tvingas tigga för sin överlevnad och som många gånger tvingas sova ute på gatan. Därför organiserar många organisationer hjälp för att täcka centrala behov som sovplatser, hygien och läkarvård. Men även möjlighet till rådgivning och förskola finns.

Det finns också flera bra exempel där kommuner och idéburna organisationer har ingått partnerskap med varandra för att driva verksamhet för utsatta EU-migranter, så kallade Idéburna offentliga partnerskap (IOP) - en modell Forum tog fram 2010. Det har visat sig vara en bra modell för denna typ av verksamhet. Kommunen och de idéburna aktörerna har då tillsammans agerat på mer liknande villkor för att förändra kommunen till det bättre. En ny rapport som Forum nyligen tog fram visar också att verksamhet för EU-migranter inte befinner sig på någon marknad vilket gör IOP till en extra lämplig metod. Det vill säga kommuner behöver inte upphandla idéburna verksamheter i det här fallet.

Läs mer om fallet