Låt oss använda 2021 till genomgripande förändring
09 dec | 2020
2020 blev verkligen utmaningarnas år. Runt om i världen ser vi hur länder och människor tvingats på knä inför hotet från covid-19 och dess konsekvenser samtidigt som redan allvarliga brister aktualiserats ytterligare. Detta säger Forums ordförande Patrik Schröder och riktar ett stort tack till alla de organisationer som gjort fantastiska insatser för vårt samhälle i denna svåra tid.

2020 blev ett år olikt alla andra. Världen som vi kände den rycktes våldsamt ifrån oss redan under vårvintern och kampen för att besegra en osynlig fiende har kommit att definiera hela vår tillvaro sedan dess. När detta skrivs har coronapandemin tagit fler än 7 000 liv i Sverige och drabbat så väldigt många fler, på så många plan. Några av oss har förlorat familjemedlemmar och andra har själva blivit inlagda på sjukhus. Varslen och permitteringarna har avlöst varandra till följd av sjukdomens härjningar och fler står i dag utan arbete än tidigare. Den psykiska ohälsan har ökat och den sociala utsattheten likaså. Gemensamt är att ingenting längre är sig likt.

Samtidigt har det gångna året visat på vilken otrolig kraft som frigörs när människor tillsammans verkar för en lösning på gemensamma problem. Som ordförande för Forum har jag under året haft förmånen att följa den idéburna sektorns respons på pandemin och kan konstatera att innovationshöjden och engagemanget i den idéburna organiseringen inger stor respekt. Som så många gånger historiskt, där civilsamhället tillhandahållit lösningar så som folktandvård, ambulans och A-kassa, har vi under coronapandemin bevittnat initiativ som förklädesfabriker, organiserad matutlämning, digitala kvinnojourer och fritidsgårdar.

Forum har i sin tur, som intresseorganisation för det civila samhället, verkat för att synliggöra och stödja detta engagemang. Det har vi under året gjort genom att bevaka hur coronapandemin slagit mot den ideella sektorn och dess verksamheter, genom enkäter, rapporter och löpande dialog med våra medlemmar. Samtidigt har vi fört dialog med politiker och myndigheter i syfte att säkerställa hållbara och träffsäkra stödåtgärder till civilsamhället. Genom Volontärbyrån har vi därtill stöttat organisationer i den digitala omställningen, bland annat för att kunna fortsätta rekrytera, behålla och motivera volontärer under den pågående pandemin. Genom Volontärbyrån har vi också kunnat följa det fantastiska engagemanget, och ett kvitto på det är att intresseanmälningar till ideella uppdrag har ökat med mer än 40 procent detta år.  

Utöver det nödvändiga arbetet med att stävja coronapandemins konsekvenser tror jag det är viktigt att vi också orkar hålla huvudet ovanför vattenytan och blicka framåt, mot tiden efter pandemin. Det har blivit tydligt att många av de utmaningar som aktualiserats under året, samhälleliga, organisatoriska såväl som individuella inte försvinner med pandemin, utan tvärtom tilltar i styrka. Ett exempel på detta är med vilken enkelhet regeringar gjort inskränkningar i grundläggande demokratiska rättigheter, däribland mötes- och demonstrationsfriheten, och hur dessa inskränkningar påverkar det ideella engagemanget och civilsamhällets organisationer på bred front. I vissa delar av världen har detta accelererat en redan oroväckande utveckling där auktoritära regimer och rörelser utnyttjat pandemins konsekvenser för sina egna maktsträvanden. Utrymmet för civilsamhällets organisationer står i direkt förbindelse med den demokratiska utvecklingen i ett land och vi måste därför stå upp mot de röster som redan innan pandemin porträtterade civilsamhället som ett hot och nu ytterligare höjt sitt tonläge.

Min förhoppning är därför att vi under 2021 ser till att gemensamt skapa förutsättningar för att långsiktigt hantera dessa utmaningar, vare sig det handlar om arbetsmarknadsfrågor, social utsatthet eller demokratins utrymme. Därför är jag stolt över att Forum är en del av civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt (Nysta). På bred front vill vi i civilsamhället genom Nysta analysera och tackla dessa brister och föreslå lösningar som bättre svarar upp mot dagens utmaningar. Jag vill passa på att bjuda in dig som föreningsrepresentant att delta i vad som kommer att bli en mycket viktig pusselbit framöver. För det är ju i samverkan som vi löser samhällsutmaningar bäst, och civilsamhällets bidrag till demokrati, välfärd och social sammanhållning har aldrig varit viktigare än nu.  

Patrik Schröder, ordförande

Forum – idéburna organisationer med social inriktning