Mauricio Rojas om välfärden och ideella organisationer
22 sep | 2004
Den 20/10 håller Mauricio Rojas inledningen för ett Forum-frukostmöte. Han kommer att diskutera ideella organisationer i ett liberalt perspektiv.

"Jag vill tala om de frivilliga organsisationernas roll i medborgarsamhället, dvs det samhälle som kommer efter den stora statens samhälle. Medborgarsamhället präglas av frivilligheten och det personliga ansvaret. Mycket av den beslutanderätt som i dag har delegerats/tagits över av staten har återgått till individerna och de civila gemenskaperna. Statens roll är strikt subsidiär: staten griper in när individerna och civilsamhället inte kan lösa en social uppgift."

Till hemsidan för frukostmötet med praktisk info och anmälan.