Migrationspolitiskt torg
01 okt | 2019
Den 3 oktober samlas civilsamhällets organisationer för att samtala om migrationspolitiken. Vad behöver kommuner, landsting, riksdag och EU-parlament göra för att det ska fungera för flyktingar och för våra organisationer? Och vad behöver vi själva göra?

Detta är underlag för en workshop som går ut på att vi under 45 minuter samtalar om civilsamhällets viktigaste frågor i relation till migration. Vilka frågor kan vi samarbeta kring och vilka luckor i det offentliga systemet har vi sett konsekvenserna av? Vad behöver vi skicka vidare till politiken på olika nivåer?

Vi har delat in områdena vi tror är några av de mest prioriterade i fem rubriker. Under var och en av dessa har vi formulerat tre luckor som organisationer i civilsamhället har pekat ut som stora utmaningar för samhället i stort och politiken i synnerhet.

Områdena och dess respektive luckor kommer att sitta uppe på väggarna och deltagarna uppmanas att gå runt till dessa för att tillsammans med en samtalsledare och andra deltagare utveckla resonemangen. Metoden som används är open space, och det betyder att varje deltagare stannar så länge eller så kort som den vill, för att lyssna eller komma med inspel. Det går bra att stanna på ett och samma torg under hela tiden eller att flytta runt mellan de olika områdena. Samtalsledaren skriver ner slutsatserna som sedan tas vidare till politiken.

Känner du igen dessa luckor i detta arbete? Bidra gärna med exempel på hur. Har du sett fler luckor inom dessa områden som saknas här, som också måste adresseras? Hur gör vi för att täppa igen dem?

 

Station 1: Asylrätt

 • Avsaknad av säkra flyktvägar
 • Omänskligt förvar 
 • Tillfälliga uppehållstillstånd är ett integrationshinder

Station 2: Ansvarskris

 • Snedfördelning i mottagandet är allvarlig (EU-nivå, nationellt, regionalt)
 • Det offentliga rullar tillbaka, civilsamhället under hård press
 • Samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället behöver bli bättre

Station 3: Behoven av bostadslösningar

 • Bostadsbrist (trångboddhet och ockerhyror)
 • Plötslig hemlöshet till följd av förändrad rättsstatus eller ålder (ensamkommande, papperslösa och de som undanhåller sig utvisningsbeslut)
 • Sexuella övergrepp av ensamkommande unga till följd av bostadssituation 

Station 4: Vård och hälsa

 • De som inte längre omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) faller mellan stolarna
 • "Vård som inte kan anstå" tolkas olika 
 • Papperslösa förvägras sina mänskliga rättigheter

Station 5: Utbildning och jobb

 • Gymnasielagen skapar rättsosäkerhet
 • Hinder för papperslösas skolgång
 • Politiken kring arbetstillstånd behöver uppdateras Falska kontrakt, svart arbetskraft och oanständiga arbetsvillkor

 

Avdelning: Opinionsbliding