Moms på idéburna är inte en bra idé
28 feb | 2019
Regeringen har infört moms på inhyrd personal också för idéburna organisationer. Det slår hårdare mot dem än mot andra aktörer, något regeringen inte verkar ha tagit reda på.

Forum håller med Bräcke diakoni i deras analys av förslagets effekter och vi hoppas att detta kan rättas till snabbt.

Samstämmigheten när vi talar med politiska företrädare om civilsamhällets förutsättningar brukar vara bedövande. Alla vill bidra till en positiv utveckling. Men verkligheten när det gäller konkreta politiska förslag är inte alltid lika bra. Ibland handlar det om att politiken inte fokuserat frågorna på ett sätt som gör att de hittar fram till de skarpa förslagen. Ibland handlar det om att de utredningar som tillsätts inte gör en särskild analys av sina förslag för just idéburna organisationer. Just detta adresserade civilsamhällesutredningen när de la sitt betänkande ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” för några år sedan. Då la utredningen följande förslag:

”Det införs ett krav i kommittéförordningen på att om förslagen i ett betänkande har betydelse för villkoren för det civila samhällets organisationer ska konsekvenserna i det avseendet redovisas i betänkandet. Det införs också ett krav i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning om att förvaltningsmyndigheter i samband med regelgivning som kan påverka organisationer inom det civila samhället ska göra en konsekvensutredning avseende vilka effekter som ett genomförande av de nya eller ändrade reglerna får för dessa organisationer.”

Tyvärr har den svenska regeringen inte valt att lägga förslag till riksdagen baserat på detta. Och det kan vi konstatera nu hade behövts när det gäller detta förslag om moms på inhyrd personal. Regeringen har valt att skapa en ny utredning (Idéburna aktörer i välfärden) för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för idéburna organisationer i välfärden. Det är förstås bra men det är ju synd om andra förslag lägger krokben för ambitionen.