Nominera en social innovation
Missing People Sweden är en ny social innovation i Sverige. Foto: Missing People Sweden
14 apr | 2016
Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer?

Forum är en del av projektet ”100 sociala innovationer” som syftar till att hitta och lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utvecklingen av social innovation i Sverige. De 100 sociala innovationerna ska sedan sammanställas i en skrift och spridas för att stötta vårt vidare arbete med att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

Nu behöver vi din hjälp att hitta sociala innovationer! Vi ser arbetet som en kollaborativ process där vi tillsammans skapar en unik samling av idéer, kreativitet, mångfald och innovation.

Vi har följande kriterier i urvalet som ska beskrivas i tipset:

  • Vilken samhällsutmaning adresserar innovationen?
  • På vilket sätt är initiativet/idén nyskapande?
  • Innovationen ska vara genomförbar och ha introducerats i samhället/på marknaden.
  • Vilken spridning och effekt har/förväntas innovationen få?

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal, som av större systemförändrande karaktär.

100 sociala innovationer är ett samverkansprojekt under ledning av Mötesplats Social Innovation. I projektet medverkar utöver Forum även Coompanion, Impact Hub och Entreprenörskapsforum.

OBS! Nomineringen ska vara oss tillhanda senast 18 maj, 2016.

NOMINERA EN SOCIAL INNOVATION HÄR!!!

Läs mer om 100 sociala innovationer här.