Skapa ett hållbart IOP: Rapport och metodmaterial
24 okt | 2018
Partnerskap mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en viktig väg för att lösa många av vår samtids aktuella problem. Vi har tagit fram en rapport och ett metodstöd om hur organisationer och kommuner kan bygga hållbara IOP:er.

Här kan du ladda ner rapporten och metodmaterialet.

I allt fler sammanhang efterfrågas partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar. Det kan handla om omställning till ekologisk hållbarhet, om integration och inkludering, om att minska segregation och om att höja resultaten i skolor i utsatta områden. Sedan tio år har ett nytt koncept, idéburet offentligt partnerskap (IOP), vuxit fram i Sverige, där allt fler offentliga och idéburna aktörer prövar ett mer ömsesidigt arbetssätt än tidigare. Vi har nu ett hundratal IOP avtal i Sverige och behovet av mer kunskap om hur man bygger hållbara partnerskap är stort. 

4 nycklar för att skapa ett hållbart IOP 

  • Nyckel 1: Medvetandegör valet av samverkansform.

När arbetet med att bygga partnerskap är i fokus, är det viktigt att alla aktörer lägger de vanliga tankeramarna - bidrag och upphandling - åt sidan. Istället bör aktörerna från början använda sig av tankeramen partnerskap. Genom att inte agera och prata om att "söka IOP" och "Utlysa IOP" skapas en bättre grund för eventuella partnerskap, detta avser både det juridiska och verksamhetsmässiga. Samtliga parter behöver ställa sig frågan: vad är det vi hopas uppnå genom partnerskap som vi inte kan uppnå genom bidrag eller upphandling?

  • Nyckel 2: Skapa en gemensam analys och beskrivning av samhällsutmaningen.

Försök formulera hur ni ser på den samhällsutmaning som ni vill arbeta med, inte uttömmande men tillräckligt för att inleda diskussion. Detta gäller alla parter som funderar på samverkan, offentliga lika väl som idéburna. Var lagom förberedd. Skapa inte färdiga dokument som beskriver alla delar. Men kom inte heller helt tomhänt. Bra idéer om samhällsutmaningen och några viktiga förklaringar kan vara ett bra material för att starta tankearbetet. Vad betyder integrationsarbete för kommunen och för den idéburna parten? Handlar det om arbetsmarknad, om vänskapsband, om kulturkunskaper eller språkkunskaper?

  • Nyckel 3: Skapa tydlighet kring vad i partnerskapet som ägs gemensamt och vad som inte ägs gemensamt.

Vem äger vad i ett IOP? Äger alla parter allt tillsammans? Eller äger ingen någonting? Vi tror att det är mycket viktigt att klargöra dessa förhållanden. Tydliggör vilken juridisk person som kostnadsför en verksamhet. Den är också den som äger och i sista hand styr verksamheten. Däremot, de mål som parterna enats om, det lärande som parterna enats om, det är gemensamt. Och inom ramen för det, har parterna enats om att vara öppna för diskussioner om hur deras handlingar och beslut kan göras och kombineras för att underlätta måluppfyllnad.

  • Nyckel 4: Tydliggör vilka lärandemål som är viktiga för alla parter.

Lärandet som har skrivits in i IOP:t bör bedrivas löpande. Detta är en integrerad del av arbetet i ett bra IOP. Alla parter bör ställa sig frågan: Vad behöver vi lära i relation till syfte och mål med detta IOP? Om det har skrivits in bra lärandemål för både kommunen och organisationen/erna kan dessa användas som avstämningspunkter i uppföljningen. Händer det som man ville skulle hända? Uppfyller verksamheten sina mål? Händer andra saker, både positiva och negativa som är av intresse?

- Vi uppmanar nu den offentliga sektorn att satsa på partnerskap, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare. En central del av att värna partnerskapet som samverkansform är att satsa bredare på kompetensutveckling inom det offentliga systemet om IOP och samverkan med idéburna organisationer. Genom fortsatta partnerskap med våra och andra organisationer är vi säkra på att vi kan åstadkomma förändring där den behövs som mest.

Vad är Idéburet offentligt partnerskap?

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Forum – idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.

Så kom materialet till

Under 2017-2018 drev Forum, Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan projektet “Strategi-IOP”. Vi har tillsammans, utifrån nio lokala exempel identifierat nödvändiga steg för att bygga hållbara partnerskap. Projektets erfarenheter finns nu att ta del av i form av en rapport och ett metodmaterial.

Projektrapporten presenterar fyra nycklar som är av betydelse i arbetet för hållbara partnerskap och för att vårda IOP som form. Vi uppmanar nu idéburna och offentliga organisationer att använda och diskutera de nycklar och erfarenheter som finns i materialet för att uppnå hållbara och stabila partnerskap.