Ny utredning om demokratikriterier vid bidrag till civilsamhället
Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.
06 mar | 2018
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättar i dag att regeringen på torsdag tillsätter en utredning om demokratikriterier i den statliga bidragsgivningen. Forums generalsekreterare Göran Pettersson är positiv till detta, men också medveten om de risker ett sådant tydliggörande kan innebära.

I den svenska grundlagen och som en följd också i ett antal förordningar som reglerar statlig bidragsgivning, står det att en organisation som får statligt stöd måste verka i enlighet med "demokratins idéer". Bra, tycker säkert de flesta. Men vad betyder det egentligen?

Frågan har varit aktuell under en tid och handlar alltså om vilka värdegrunder och uppträdande staten ska kräva för att en organisation ska kunna ta emot bidrag baserade på skattemedel. Under det senaste året har utredningen  ”Översyn av statens stöd till trossamfund” pågått, och den ska inom kort lämna sina förslag.

Den nya utredningen är enligt Kulturdepartementet fokuserad på att hitta ett rättssäkert, enhetligt och tydligt sätt att hantera demokratifrågan i statlig bidragsgivning, för resten av civilsamhället. Kulturministern har tidigare tydliggjort att det hon vill ha är en förstärkt och förtydligad kontroll av organisationers grundläggande värderingar innan skattepengar betalas ut, och en tydlig riktlinje för hur man ska hantera fall där värderingar kan ifrågasättas.

– Utredningen är viktig och det är bra att den tillsätts. Men den skapar också frågor som är helt centralt att utredaren ställer sig. Vad är en demokratisk organisation egentligen, och vad innebär ett skärpt demokratikriterium? Är det viktiga att man respekterar demokratins idéer, eller ska man ha en demokratisk uppbyggnad (exempelvis att medlemmar väljer ledningen i organisationen). Eller handlar det mer om att man som organisation arbetar på det sätt som det offentliga anser är bäst?, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.

Civilsamhället bygger på att människor samlas runt något de vill för att åstadkomma förändring. En mycket stor del av det vi idag ser som naturliga delar av välfärden har uppstått ur engagemang från organisationer i civilsamhället, och många av dessa lösningar var definitivt inte självklara och okontroversiella när de först introducerades.

– Att civilsamhället tillåts vara självständigt, en fri röst, debattör och aktör är helt centralt i en fungerande demokrati, fortsätter Göran Pettersson. Därför är det viktigt vad regeringen menar med demokratikriterier i en sådan här utredning.

Forum har redan tidigare tydliggjort att det är bra att regeringen tar tag i frågan om skärpta demokratikriterier. Det i sig kan bidra till att de myndigheter som har i uppdrag att fördela bidrag kan göra det på ett rättssäkert sätt, att det för dem och andra blir tydligare än hittills vilka värderingar och vilken typ av handlande i en organisation som bedöms vara i enlighet med "demokratins idéer". För vi har sett problem i myndighetsutövningen just kring denna typ av bedömning tidigare.

Forum kommer att fortsätta att följa frågan och utredningen.

Läs mer

  • Beslut om utredningen ska tas på regeringssammanträdet på torsdag
  • Utredningen ska vara klar i juni 2019
  • Här hittar du mer information om den nya utredning som Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill tillsätta.