Nytt positionspapper från SKL: Volontärer ska organiseras genom föreningslivet
18 apr | 2017
När det offentliga använder volontärer ska det i första hand ske genom och i nära samverkan med det ideella föreningslivet. Det är en av de nya ståndpunkterna i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) positionspapper. Forum har länge påpekat problematiken med volontärer som organiseras av offentliga aktörer, kommenterar Forums generalsekreterare Göran Pettersson.

När kommuner, landsting eller regioner använder volontärer ska det i första hand ske genom och i nära samverkan med det ideella föreningslivet. Det är en av de nya ståndpunkterna i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nya positionspapper, Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, som beslutades av SKL:s styrelse den 7 april.

Forums generalsekreterare Göran Pettersson ser denna ståndpunkt som ett tydligt framsteg. 

– Forum har länge påpekat problematiken med volontärer som inte organiseras genom idéburna organisationer. Idag använder flera kommuner volontärer. Det är problematiskt dels eftersom civilsamhället är den aktör som har erfarenhet av att organisera volontärer. Men också för att den enskilda ideella då inte tillhör en organisation som står fri från den kommunala verksamheten och då kan kritisera kommunen. Eftersom SKL är kommunernas intresseförening är det stort att de tagit ställning i frågan, till förmån för civilsamhällets viktiga bidrag i demokratin, säger Göran Pettersson.

En grundläggande ståndpunkt i det nya positionspappret är att behovet av närmare samverkan mellan det offentliga och civilsamhället ökar. Denna samverkan är enligt SKL nödvändig för att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar.

SKL lyfter också Forums modell Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP), och menar att relationen mellan offentligt och idéburet ska präglas av ömsesidig respekt, dialog och medskapande på lika villkor. Därför vill SKL se att staten uppmuntrar och underlättar tillkomsten av överenskommelser om partnerskapssamverkan såsom IOP.

Andra punkter i positionspappret berör möjligheterna till riktade upphandlingar och reserverade kontrakt för civilsamhällesaktörer, ökad kunskap om socialt företagande och vikten av att sjukskrivna som vill utföra frivilligarbete har möjlighet att göra det.

 

Läs mer

Läs SKL:s positionspapper "Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samarbetspartner" i sin helhet här.

Läs Forums tidigare debattartikel om volontärer i offentlig regi: "Låt frivilligorganisationer organisera frivilliga"