Regeringen inför ny modell för samverkan med civilsamhället
Ludvig Sandberg. Foto: Forum
20 feb | 2017
Regeringen inför nu en ny arbetsmetod, sakråd, för att kunna ta till vara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. – Införandet av sakråd är ett steg framåt i strävan efter att involvera civilsamhället mer i regeringens arbete. Det menar Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig på Forum, som varit delaktig i att ta fram sakråden som samarbetsmodell.

För att  kunna ta till vara civilsamhällets expertis i olika sakfrågor har regeringen nu infört sakråd som arbetsmetod inom Regeringskansliet. Metoden bygger på Överenskommelsens ramverk och principer samt Europarådets kod, vilka Forum har varit drivande i att arbeta fram.

Sakrådsmetoden är tänkt att bredda regeringens kunskap och perspektiv i frågor där det civila samhällets organisationer har viktiga bidrag att ge. Genom sakråden kan representanter bjudas in i ett tidigt skede för att kunna föra fram synpunkter och dela med sig av sina erfarenheter. 

– Regeringen vill stärka det civila samhällets röster. Tack vare metoden sakråd kan Regeringskansliet få del av kunskap från det civila samhället på ett mer effektivt och transparent sätt, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, i en artikel på Regeringskansliets hemsida.

Forum har sedan 2015 varit delaktig i arbetet med att ta fram den nya samarbetsmodellen. Det var också då man började prova modellen inom vissa områden. Ludvig Sandberg, som varit Forums representant i arbetet, betraktar införandet av sakråd som ett steg framåt i strävan efter att involvera civilsamhället mer i regeringens arbete, men menar att frågan om vilka organisationer som ska representera civilsamhället och hur urvalsprocessen av dessa går till måste utvecklas vidare.

– Sakrådet underlättar en vidare diskussion kring detta, eftersom det är en fråga som måste hanteras, säger Ludvig Sandberg.

Ludvig Sandberg och Forum har även lyft att det ska vara transparent vilka sakråd som är aktuella. 

– Det är ett framsteg att man skapat en speciell webbplats för sakråden, där man kan samla och lätt se vilka råd som är aktuella, säger Sandberg.

 

Fakta om Överenskommelsen och Europarådets kod 

Överenskommelsen är en nationell samverkan som funnits i många år mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området. Forum är med och representerar de idéburna organisationerna i samarbete.

Europarådets kod har tagits fram tillsammans med det civila samhället, som ett verktyg för inflytande och idéburna organisationers medverkande i beslutsprocessen. Den utgår från principerna medverkan, tillit, ansvar, samt öppenhet och oberoende.

 

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Kunskapsutbyte