Regeringen tillsätter ny utredning om IOP
Foto: Joel Ahlgren
07 jun | 2018
En ny utredning som ska titta på hur ideell sektor definieras i välfärden och hur förutsättningarna för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan förbättras. Det gick regeringen ut med i dag och Forum välkomnar utredningen.

– Utredningen är mycket välkommen. Sedan vi tog fram samverkansmodellen IOP har vi märkt ett stort intresse. Varje vecka får vi flera frågor från nyfikna kommuner och organisationer som vill ta steget till närmare samverkan för att verkligen åstadkomma något i välfärden. Men det har saknats tydliga ramverk för IOP vilket gjort att många inte vågat ta steget. Därför är denna utredning helt central nu. Ett stort genomslag för samverkan mellan sektorer, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.

Utredningen kommer att undersöka två saker, dels vad som utgör en idéburen aktör i välfärden - till skillnad från andra aktörer som bedriver välfärdsverksamhet, och dels ta fram "riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för att ingå IOP".

Ur direktiven till utredaren

"Utredaren ska bl.a.

  • föreslå en definition av idéburna aktörer,
  • kartlägga och analysera olika förfaranden för att utifrån den föreslagna definitionen identifiera idéburna aktörer inom välfärden eller andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter,
  • kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom EES,
  • föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partner-skap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idé-burna aktörer och det offentliga, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag." 
    (direktiven hittar du i sin helhet här)

 

Utredare blir Samuel Engblom, jurist och samhällspolitisk chef på TCO. 

Utredningen ska redovisas senast den 14 december 2019, meddelar regeringen i sitt pressmeddelande.