Regeringen vill se idéburna offentliga partnerskap
01 okt | 2019
Budgeten innehåller ett flera satsningar för att lyfta samverkansformen idéburet offentligt partnerskap vilket kan innebära nya möjligheter till samverkan och utveckling för idéburna organisationer runt om i landet.

Sedan Forum 2010 skapade begreppet idéburet offentligt partnerskap (IOP), har ett antal hundra sådana skapats i Sverige på framförallt välfärdsrelaterade områden. Detta trots osäkerhet om de juridiska förutsättningarna. Behovet av en mer dynamisk och långsiktig samarbetsrelation är uppenbar.

Regeringen skriver i årets budget om den tillsatta utredningen ”En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden” som ska lämna förslag senast 14:e december 2019 samt att Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesorganisationer (MUCF) har fått ett långsiktigt uppdrag att sprida kunskap om modellen samt om civilsamhället i stort.

Forum finner stöd i det intresse och den inriktning som tillsättandet av utredningen innebär, då förfrågningar från organisationer, kommuner, regioner och statliga myndigheter om IOP ställs. Vår förhoppning är att detta arbete får förnyad kraft i och med att utredningen lägger sina förslag, så att de idéburna organisationerna i samverkan med offentliga organisationer löser aktuella samhällsutmaningar av olika slag.

Vid sidan av detta finns en mängd olika satsningar i budgeten inom olika områden som social omsorg, integration, arbetsmarknad, folkhälsa, migration där idéburna organisationer gjort och gör viktiga insatser och där budgetmedel haft positiv inverkan.