Remiss: Betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)
06 nov | 2018
"Vägen från utbildning mot arbete har blivit alltmer krokig och utdragen både i Sverige och i andra länder." Detta skriver utredaren i det nu aktuella betänkandet. Många idéburna organisationer, inte minst medlemmar i Forum, möter unga människor som går på dessa krokiga vägar. Kan vi och det övriga samhället bli bättre på att stödja dem?

Om betänkandet

Betänkandet bygger på fyra strategier:

Den första är förebyggande arbete som är centralt för att minska inflödet till gruppen och handlar om både risk- och skyddsfaktorer.

Den andra strategin, kvalitet i insatser, handlar om att stärka förutsättningarna för att unga som varken arbetar eller studerar får ett stöd med hög kvalitet.

Den tredje strategin, utvecklad samverkan, handlar om be hovet av förstärkt samverkan på alla nivåer vilket kräver arbete med både strukturer, kulturer och relationer.

Den fjärde strategin är ett systemsynsätt, vilket är en förutsättning för att åstadkomma en strategisk styrning som går utöver sektors- och organisationsgränser. Styrningen måste omfatta hela samhällets stöd, vilket inkluderar såväl offentliga, privata samt det civila samhällets organisationer, och utgå från individen och dennes behov.” (s. 11-12)
 
Betänkandet innehåller ett antal passager där samverkan med civilsamhället pekas ut som viktigt:
 
”Att skapa nationella partnerskap och partnerskap mellan myndigheter och civilsamhällesorganisationer kan vara en intressant modell att pröva framöver liksom att hitta sätt att lokalt arbeta med kunskapskedjor och kunskapsallianser. Samordnaren lägger dock inte några särskilda förslag på detta område. Däremot är civila samhällets organisationer och folkbildningen liksom näringslivet viktiga aktörer i flera av förslagen där samverkan och samordning respektive kvalitet i insatser ska utvecklas.” (s. 207)
 
Betänkandet föreslår att en nationell etableringssamordnare ska inrättas. Det finns förhoppningar om samverkan mellan samordnaren och bland annat civilsamhället:
 
”En nationell etableringssamordnare för unga med funktionsnedsättning föreslås tillsättas för att stärka samhällets gemensamma förmåga att öka andelen unga med funktionsnedsättning som övergår från studier till arbete. Riksrevisionen har konstaterat att samordnare utgör ett bra sätt att sätta fokus på en fråga och påverka olika aktörers vilja att ändra sitt beteende utifrån regeringens ambitioner. Uppdraget ska vara att stimulera och driva på utvecklingen på lokal, regional och nationell nivå och ska gälla utvecklingen inom den offentliga sektorn, såväl som inom det civila samhället och näringslivet. Det är viktigt att synliggöra och stärka flöden från grund(sär)- skola, gymnasie(sär)skola (och motsvarande skolformer) till studier i vuxenutbildning, högskole- och universitetsutbildning, praktik, daglig verksamhet och arbete.” (s. 249)
 
”Det civila samhällets organisationer förväntas få ökat inflytande över den nationella politiken genom formaliserat samarbete med den nationella etableringssamordnaren. Regeringen kommer få förutsättningar att utveckla en mer sammanhållen politik inom området, främst i samarbete mellan Arbetsmarknads-, Social- och Utbildningsdepartementet.” (s. 309)
 
”En viktig del av arbetet blir att föra dialog med relevanta nationella aktörer från det civila samhället och arbetsmarknadens parter.
I det civila samhället finns viktiga intresseorganisationer och aktörer som både har insatser och verksamheter som riktar sig till unga och de är även arbetsgivare. Det är av särskild vikt att strukturerat samråd sker med intresseorganisationer inom området, däribland ungdomsorganisationerna.” (s. 253)

Om remissvaret

Listan av remissinstanser innefattar ingen av Forums medlemsorganisationer och inte heller Forum. De idéburna organisationer som finns på listan är Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas riksförbund, Funktionsrätt Sverige, Landsrådet för ungdomsorganisationer i Sverige (LSU), Lika Unika, Sveriges Elevkårer Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Vägledarförening
 
Som ni vet kan ju vem som helst lämna remissvar. Forum avser att göra det. Grunden är att  att många av våra medlemsorganisationer har verksamhet som är relevant för det arbete som beskrivs i utredningens betänkande.  Dessutom är vår uppfattning att frågorna är nära kopplade till arbetet för att minska segregation som Delmos ska stödja. Och i det arbetet har Forum sökt och fått medel, precis som flera medlemsorganisationer.

Utbildningsdepartementet vill främst ha svar angående tre förslag i betänkandet:

"9.1 Utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret
Samordnarens förslag: En utredning ska tillsättas för att utreda kommunernas juridiska förutsättningar att erbjuda ekonomisk ersättning till unga som omfattas av aktivitetsansvaret. Utredningen ska kartlägga nuvarande reglering och kommunal praxis, samt vid behov lämna förslag som möjliggör för kommunerna att lämna ekonomisk ersättning till unga som omfattas av detta ansvar."

"10.2 Avslutande vägledningssamtal för elever som avslutar gymnasiet i förtid eller utan examen
Samordnarens förslag: Det ska införas en skyldighet för rektorer för gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan att se till att
elever som riskerar att avsluta sin utbildning utan att fullfölja den, samt elever som riskerar att slutföra sin utbildning på ett nationellt
gymnasieprogram utan att erhålla en gymnasieexamen, erbjuds ett avslutande vägledningssamtal. Vägledningssamtalet ska erbjudas innan eleven formellt anses ha avslutat utbildningen. Om ett vägledningssamtal inte kan hållas ska samma information lämnas till eleven skriftligen."

"11.3 Nationellt samordnat stöd från tre myndigheter
Samordnarens förslag: Arbetsförmedlingen, Statens skolverk och Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att gemensamt identifiera
och föreslå åtgärder där nationell samverkan mellan myndigheterna kan bidra till bättre och mer sammanhängande stöd till
barn och unga i åldern 0 till 25 år som riskerar att få eller som har svårigheter i sin etablering."

Men, tillägger departementet, även svar på övriga delar välkomnas.

Forum reflekterar

Forum noterar dessa förhoppningar om samverkan med idéburna organisationer från utredningens sida och tror att det finns en utbredd vilja hos många organisationer att göra olika typer av insatser, på alla fyra strategiområdena ovan. Men Forum tror också att det finns en rad olika faktorer som måste vara på plats för att göra detta samarbete framgångsrikt. Vi tror exempelvis att de olika finansierings och samverkansinstrument som finns, upphandling lika väl som idéburet offentligt partnerskap och annat, behöver ha bättre stöd och reglering än idag. Vi är övertygade om att behovet av kunskapsutveckling bland idéburna organisationer är lika högt som bland kommuner och andra offentliga aktörer. Men det finns ingen finansiering för den typen av utvecklingsarbete som det gör för kommuner, landsting och regioner.

I ett första skede skulle Forum uppskatta inspel från de medlemsorganisationer som är intresserade av de frågor som betänkandet lyfter. Har ni egna remissvar på gång? Har ni tankar kring det som utredningen föreslår? Vill ni hänga på Forums svar?

Mejla gärna svar till: ludvig.sandberg@socialforum.se