Forum kritisk till förlängd tillfällig asyllagstiftning
Foto: Forum
22 mar | 2019
Tidsbegränsade uppehållstillstånd försvårar etableringen och civilsamhällets organisationers rapporter om lagens humanitära konsekvenser tas inte i beaktande. Det är två av de punkter som Forum tar upp i remissvaret till förslaget om förlängning av den tillfälliga asyllagstiftningen. Forum tycker inte att lagen bör förlängas. Sedan lagen trädde i kraft 2016 har vi sett hur de personer som omfattas av lagen har påverkats mycket negativt i form av psykisk ohälsa, ökade fall av suicid, hemlöshet och familjer som inte kunnat återförenas.

I november 2015 föreslog regeringen åtstramningar av svensk migrationspolitik. Som svar på det stora antalet flyktingar som sökt sig till Sverige under 2015 antogs det året därpå en tillfällig asyllagstiftning med det uttalade syftet att ”skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande”. Den 19 juli 2019 är det tänkt att den lag som många känner till som ”den tillfälliga lagen” ska löpa ut. Den 14 februari i år publicerade regeringen sitt utkast till lagrådsremiss med förslag om en förlängning av lagen med två år.

Forums uppfattning är att förslaget om en förlängning av den tillfälliga lagen inte ska genomföras, eftersom förslaget har baserats på vaga grunder och presumtioner. Regeringen säger i förslaget att fortsatt restriktiva bestämmelser kommer att leda till bättre etablering, men redovisar inte en faktisk strategi för att uppfylla detta syfte. Förslaget innehåller inte heller någon förklaring till hur dessa restriktiva regler kring bl.a. tidsbegränsade uppehållstillstånd ska möjliggöra etableringen. Forum ser snarare tvärtom hur bestämmelserna hämmar dessa möjligheter.

Som intresseorganisation samlar Forum omkring 40 medlemsorganisationer i det svenska civilsamhället, varav det stora flertalet bedriver omfattande verksamhet för och med asylsökande, nyanlända och papperslösa. Forum har sedan några år tillbaka även ett särskilt nätverk som samlar över 70 organisationer av denna typ, där vi arbetar fokuserat med sakfrågan och diskuterar samt driver frågor på temat. Det är mot bakgrund av denna roll och erfarenhet som vi yttrar oss om förslaget. Åtta andra civilsamhällesorganisationer, bland andra Frälsningsarmén, Individuell Människohjälp och Refugees Welcome Stockholm ställer sig bakom Forums remissvar.

I vårt remissvar tar vi bl.a. upp:

 • Tidsbegränsade uppehållstillstånd försvårar och nästintill omöjliggör etableringen, eftersom det saknas utrymme för långsiktighet
 • Det integrationsarbete som civilsamhället till stor del bistår med har tvingats ändra karaktär och numer handla om att lösa akuta behov som boende, mat och vård
 • Tilliten till det demokratiska systemet brister när rapporter från bl.a. civilsamhällets organisationer om den tillfälliga lagens humanitära konsekvenser inte tas i beaktande
 • Volontärer sliter ut sig som följd av frustration och känsla av otillräcklighet 
 • Det saknas en särskild utvärdering av lagens konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv
 • Det har inte gjorts en gedigen analys av konsekvenser för jämställdheten
 • Försörjnings- och bostadskraven är problematiska generellt men också ur ett funktionshinderperspektiv
 • Ur ett HBTQI-perspektiv ser vi en problematik i möjligheten till familjeåterförening, särskilt när det gäller att t.ex. bevisa samboskap

 

Läs vårt remissvar härRemissvar, Ju2019/00509/L7, Forum - idéburna organisationer med social inriktning

 

Forums remissvar stöds av följande organisationer:

 • Disabled Refugees Welcome
 • Frälsningsarmén
 • Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
 • Hej Främling!
 • Ibn Rushd
 • Individuell Människohjälp
 • Refugees Welcome Stockholm
 • STÖTTEPELAREN – Stödförening för ensamkommande barn och ungdomar