Så påverkar coronapandemin civilsamhället
18 mar | 2020
Coronaviruset begränsar civilsamhällets möjligheter att stötta utsatta målgrupper, sätter aktiviteter på paus och skapar oro kring finansiering av verksamheterna och att kunna fullfölja åtaganden i samarbeten och projekt. Forum har frågat civilsamhällets organisationer hur de påverkas av coronaviruset och har lagt fram förslag till regeringen på stödåtgärder. På fredag fortsätter diskussionerna på extrainkallat medlemsmöte.

Vi ser nu hur civilsamhället sluter upp kring utmaningarna som coronavirusets utbredning innebär. Våra medlemsorganisationer styr just nu om och anpassar sina verksamheter, exempelvis delas  matpaket ut utomhus, gudstjänster hålls på webben och jourlinjer utökar sin verksamhet. Coronaviruset begränsar civilsamhällets möjligheter att stötta utsatta målgrupper, sätter aktiviteter på paus och skapar oro kring finansiering av verksamheterna och att kunna fullfölja åtaganden i samarbeten och projekt. Forum har frågat medlemmar och andra civilsamhällesorganisationer hur de påverkas av coronaviruset, och har fått in svar från 50 olika organisationer. 100 procentav dessa anger att deras verksamhet påverkats. 9 av 10 anger att arbetet med deras målgrupper påverkas. Mer än hälften säger att deras ekonomiska situation har påverkats, och 20 procent vet inte ännu hur den påverkas.

Flera av Forums medlemmar och andra som svarat på vår enkät nämner ekonomiska bekymmer relaterade till avbokningar, lokaler som inte används och försäljning som inte kan ske. Medlemmars affärsdrivande verksamheter, som finansierar de sociala insatserna, exempelvis secondhandbutiker och hotell är nu under stor påfrestning. Det finns även en oro vad gäller bidrag från det offentliga, stiftelser och privata finansiärer. Det handlar bland annat om en farhåga kring att inte kunna fullfölja de aktiviteter och mål man beviljats medel för och vilka konsekvenser detta kan få.

Den rådande situationen påverkar naturligtvis landets tre miljoner ideellt engagerade och de insatser de gör. Det ställer stora krav på organisationer som behöver vara kreativa och komma på nya sätt att bedriva aktiviteter, exempelvis språkkaféer som blir videosamtal och besöksverksamheter som måste ske per telefon. Forum ser att många människor vill engagera sig just nu, men man är samtidigt orolig för att smitta varandra. När det ideella engagemang ställs in påverkas många av de utsatta grupper som Forums medlemmar stöttar, exempelvis äldre, som nu isoleras och blir alltmer ensamma.

Forums verksamhet Volontärbyrån fortsätter sitt arbete med att matcha organisationer och individer kring olika insatser. Vi får signaler om att flertalet uppdrag ställs på paus på grund av corona. Flera har uppdaterat sina uppdrag för att exempelvis berätta att utbildningar för att bli volontär kommer att ske på distans. Många människor vill nu engagera sig för att bidra i krisen, och vi uppmuntrar våra medlemsorganisationer och andra som är i behov av fler frivilliga att annonsera efter dem på Volontärbyrån så att vi kan kanalisera engagemanget.

Krisen som nu är ett faktum påverkar oss alla och kommer sannolikt att påverka oss under lång tid framöver. Många av Forums medlemsorganisationer har en viktig roll att spela, nu under det akuta skedet och när krisen så småningom lugnar sig. Det handlar om att möta de sociala konsekvenser som detta kommer att leda till, som ökad utsatthet, arbetslöshet, psykisk ohälsa och mycket annat. Nu mer än någonsin behöver vi samverka, skapa hållbara strukturer och lösningar så att vi tillsammans har beredskap och kan bidra i lägen av stabilitet såväl som i kris. Vi måste vara beredda på en omställning just nu och samtidigt förbereda oss på nästa kris. Därför behövs en långsiktighet i vår samverkan med varandra.

Det är viktigt att de insatser som görs, i Sverige och i världen, utvärderas när krisen lugnat sig. Många av de åtgärder som nu införs från det offentliga har goda syften och är för allas bästa. Men de påverkar individer och organisationers friheter, exempelvis mötesfriheten. Det offentliga visar handlingskraft och har nödvändiga verktyg för att kunna agera och klara ut en stor samhällspåfrestning. Men vi kan också skrämmas något av exempel från andra länder, över hur enkelt det är att så snabbt införa inskränkningar av människors fri- och rättigheter. Kan detta få konsekvenser för vår demokrati?

Forums förslag för att stötta civilsamhället i coronakrisen:

  • Ge Allmänna Arvsfonden möjlighet att bistå civilsamhället med kapital och öka flexibiliteten kring vilken typ av verksamhet som kan få medel.
  • Myndigheterna bör ha tillit till civilsamhället och inta en flexibel hållning i dessa osäkra tider. Exempelvis uttrycker flera organisationer en osäkerhet kring inställda årsmöten och de konsekvenser det kan få för bidragsgivningen.
  • Vi önskar förståelse från det offentliga att aktiviteter och mål för beviljade projekt kan komma att bli omöjliga att genomföra. Här förväntar sig Forum ett utlovande att det offentliga inte kommer att kräva tillbaka medel på grund av att projekt inte har kunnat genomföra sina aktiviteter fullt ut. Vi ser också gärna att regeringen uppmanar företag och stiftelser som stöttar civilsamhället att inta en liknande hållning.
  • Stötta civilsamhället för att kunna ställa om när kostnader ökar, exempelvis kring ökat behov av digitalisering och teknik.
  • Civilsamhället är en arbetsgivare för hundratusentals människor. På samma sätt som för näringslivet behövs åtgärder som inkluderar civilsamhället. I Norge ser vi exempel på stödåtgärder från regeringen genom ekonomiskt tillskott till ideell sektor och idrott med 600 miljoner kronor, samt till kulturlivet med 300 miljoner kronor för att kompensera för bortfall av exempelvis biljettförsäljning.
  • Säkerställ arenor för samverkan så att vi tillsammans kan möta utmaningarna både i dag och i framtiden.