Ska frivilligt arbete ersättas i pengar?
13 dec | 2018
I höstas, när MSB tog initiativ till att ersätta frivilliga brandbekämpare för att säkerställa att fler skulle ställa upp, så ställde Forum frågan till våra nyhetsbrevsläsare om vad ni tycker. Här sammanställer vi nu vad som framkom, och hur vi analyserar situationen.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under hösten 2018 bestämde sig för att avsätta medel för att kunna betala ut ekonomisk ersättning till de människor som engagerat sig frivilligt eller ideellt under arbetet med att bekämpa bränderna i Sverige sommaren 2018, fick det oss på Forum att ställa frågan: hur ska vi se på det erbjudandet? Bör ideellt arbete ersättas ekonomiskt, utöver de direkta kostnader som människor kan ha haft i samband med det? Och om det görs, vad betyder det? Forum ställde en fråga till våra nyhetsbrevsläsare om detta. Det visade sig att av dessa ansåg ca 80% att det ideella engagemanget inte borde ersättas ekonomiskt som grundregel. Och det visar sig att det finns olika meningar hos de som kunnat ansöka om MSBs ersättning. En del har ansökt medan andra ser det på ett annat sätt, som Anna-Carin Revelj i Färila:

”Jag såg det som ett ideellt arbete och ville hjälpa till så tanken var aldrig att få pengar för det” (Läs mer här)

VAD VET VI?

När vi engagerar oss ideellt gör vi det av flera olika orsaker, visar forskning och erfarenhet. En viktig faktor bakom vårt engagemang är viljan att göra något meningsfullt för andra. Dvs vi gör något, inte främst för oss själva, utan för andra människor och för samhället. Tester på exempelvis handlingen att ge blod har visat att om den handlingen ersätts med pengar, verkar många människor tolka om handlingens betydelse. Den går från att vara något som görs för andra människors skull, till att betraktas som ett lågt betalt arbete.

Vi idéburna organisationer, inte minst i Sverige, är beroende av människors lust att engagera sig, att göra saker för andra människor. För oss är det därför viktigt att värna de förutsättningar som omger detta engagemang.

HUR FÖRÄNDRAS FÖRUTSÄTTNINGARNA?

Vad kan då vara saker som försämrar förutsättningarna? Vi ser några centrala faktorer, nämligen att det ideella engagemanget:

  • reduceras till ett verktyg
  • blandas samman med andra företeelser
  • kommersialiseras

Dessa tre faktorer kan kopplas till den mest officiella definitionen av ideellt arbete som finns i Sverige, dvs den sk ideella beredningen som i början av 1990-talet utforskade det frivilliga sociala arbetet. Beredningen skrev att det ideella engagemanget ska karaktäriseras av att det utförs frivilligt, obetalt och på människors fritid. En fjärde dimension som har lagts till är att det ideella arbetet har en viss nivå av organisering.

Verktyg

Eftersom det ideella engagemanget är så omfattande i Sverige är intresset för att ta del av dess kraft stort. Grunden för det organiserade engagemanget i Sverige är att det startas och definieras av folket och dess organisationer. Det är de som bestämmer varför, hur och när det ideella arbetet utförs. Alla sammanhang där denna grundprincip ifrågasätts ser vi som att någon annan försöker göra det ideella engagemanget till sitt verktyg.

Vi ser att landets kommuner, för att ta ett centralt exempel, ofta vill ha ideellt engagemang kring äldre människor. Det ser vi som naturligt. Men frågan är då hur detta intresse gestaltas. Görs det genom att i dialog med organisationer stimulera dem och deras ideellt engagerade att stödja äldre och genom att äldre som har hälsa och intresse också stöds? Eller görs det genom att kommunerna organiserar egna grupper av ideella?

Nu har Sveriges kommuner och landsting, i ett positionspapper, uttalat att grunden bör vara att organisering av ideellt engagemang görs via civilsamhällets organisationer. Detta är vi glada för då det möjliggör en utveckling där det självvalda, det egenformulerade ideella engagemanget kan växa. Detta är också, som vi ser det, ett sätt att värna att det ideella engagemanget inte används till att ersätta offentligt välfärdsansvar.

Sammanblandning

Det finns insatser som görs som ofta blandas samman med det ideella engagemanget; arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser. Men den största insatsen som ofta blandas samman med det ideella engagemanget är det som kallas informellt arbete. Det informella arbetet är det som utförs utanför familjen men i stort sett helt utan organisering. Det är när grannar stöttar varandra, när någon skjutsar andra till träningen, hjälper en vän med dagliga sysslor, etc. Dessa olika aktiviteter är viktiga var för sig och har sina karaktärsdrag, som skiljer sig från det ideella engagemanget.

Eftersom det inte finns någon tradition eller annan grund för att kunskap om civilsamhället eller det ideella engagemanget lärs ut i det svenska skolsystemet, så är den allmänna kunskapsnivån låg. Detta gör att begreppet ideellt engagemang används olika i olika sammanhang.

Kommersialisering

Det finns lagstiftning i Sverige som beskriver det ”obetalda” arbete som utförs inom ramen för totalförsvaret som ideellt arbete. Problemet för oss med detta är att samma lagstiftning också beskriver hur det ideella engagemanget, regelmässigt, ska ersättas monetärt. Dvs det ideella arbete som utförs ska betalas med sk ”dagersättning”.

MSB:s beslut om ekonomisk ersättning till människor som engagerade sig kring brandbekämpningen blir för oss också en del av en otydlighet kring det ideella engagemanget. En otydlighet, menar vi, kring det ideella engagemanget som gör att människor vänjer sig vid att det ideella engagemanget ska ersättas monetärt.

VAD TYCKER FORUM?

Vår inställning inom Forum är att det ideella engagemanget i grundläget inte ska ersättas med pengar, utöver det som är rena kostnadsersättningar. Det ideella engagemanget ska vara just ideellt. Det ska vara styrt främst av människorna och deras organisationer.

  • Det ideella engagemanget ska kunna utföras utan att det ses som ett problem för den som söker arbete eller har ersättning från socialförsäkringssystemet inklusive a-kassan.
  • Det ideella engagemanget ska i så liten utsträckning som möjligt ses som ersättning för offentligt välfärdsansvar.
  • Det ideella engagemanget ska ses som ett uttryck för människors lust att bidra till och positivt förändra samhället, dvs som en del av demokratins praktik.

Det ideella engagemanget är stort och viktigt och väl värt goda allmänna förutsättningar i Sverige!