Ska "Skyddade boenden" vara kommersiella?
19 aug | 2019
Regeringen har gett förslag på en ny modell för statsbidrag till organisationer inom brottsofferområdet som föregår viktiga slutsatser i en annan pågående utredning, något Forum ställer sig frågande inför.

I en ny promemoria från regeringen föreslås, i syfte att underlätta statsbidragshanteringen, en ny förordning om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga eller motverka brott.Forum tar här inte ställning till förslaget i dess helhet. Däremot finns en slutsats i förslaget som Forum menar är problematisk.

Riksförbundet för kvinnojourer Unizon är en av de organisationer som lämnat remissvar och medan de ser flera delar i promemorian som är bra, finns det frågetecken kring förslagets syn på skyddat boende och ekonomisk verksamhet i förhållande till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Såhär skriver Unizon om delarna som relaterar till LOU:

"En annan felaktig och mycket problematisk utgångspunkt i promemorian är definitionen av insatsen skyddat boende som ekonomisk verksamhet trots att detta inte är definierat någon annanstans än just här. I och med detta bidrar promemorian till att skapa en marknad för boende för våldsutsatta kvinnor och barn och de behöver i sådana fall vara tydligt att det är detta som avses med förslagen. I och med utgångspunkten att jourernas skyddade boenden ska vara en marknad så följer krav på användandet av LOU, lagen om offentlig upphandling."

För hela remissvaret, klicka här.

Forum kommenterar

Regeringen har givit en utredning, "Idéburna aktörer i välfärden" (Fi 2018:04) i uppdrag (dir 2018:46) att:
  • kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom EES
  • föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga" 
En central fråga blir då hur det ska bestämmas vad som är s.k. "ekonomisk verksamhet" eftersom sådan faller inom ramen för EU:s upphandlingsdirektiv och svensk upphandlingslagstiftning. Nu har emellertid en utredning i Arbetsmarknadsdepartementet  i sitt betänkande om finansiering av bland annat kvinnojourer ansett att verksamheten "skyddat boende" ska anses vara ekonomisk verksamhet, vilket innebär att den ska upphandlas.
 
Forum hoppas att den utredning som har det huvudsakliga uppdraget att lägga fast inriktningen av hur vi i Sverige ska bestämma vad som är ekonomisk verksamhet (Fi 2018:04) också är den som gör det. Det är i den utredningen det övergripande perspektivet om idéburna aktörer i välfärden beskrivs och där frågorna om EU-rätten och hur den ska tolkas i Sverige har utretts sammantaget.
Forum har tillsammans med de två riksorganisationerna för landets kvinnojourer tidigare beskrivit vilka risker vi ser med en kommersialisering av kvinnojourernas verksamhet.