Skatteverket inleder specialgranskning av föreningar
Foto: Magnus D./flickr Foto: Magnus D./flickr
05 apr | 2017
Nu inleder Skatteverket en specialgranskning av föreningar eftersom myndigheten anser att den ideella associationsformen kan utnyttjas av kriminella. Att bekämpa ekonomisk brottslighet är viktigt, men långtgående ingrepp i föreningsfriheten måste noga vägas mot effekterna, skriver Forum i en kommentar.

Nu inleder Skatteverket en specialgranskning av föreningar. Anledningen är att Skatteverket anser att det finns en ökad risk för missbruk av den ideella associationsformen eftersom den erbjuder en hög grad av anonymitet och låg grad av statlig kontroll. Nazistiska Nordfront och hatsajten Avpixlat drivs exempelvis av ideella föreningar. Det skriver Dagens Nyheter om den 16 mars.

– Vi bedömer det som en ökad risk att organiserad brottslighet går från bolag och enskilda firmor till föreningar för att man då kan vara mer anonym. Det vill vi in och titta på, säger Pia Bergman, rikssamordnare för grov organiserad brottslighet på Skatteverket, till DN.

Till skillnad från företag och stiftelser behöver föreningar inte uppge vilka som sitter i styrelsen. För ideella föreningar är kraven på ekonomisk redovisning också lägre jämfört med andra organisationstyper. Föreningar är dock skyldiga att deklarera skattepliktig verksamhet och ska även lämna in uppgifter om skattefri verksamhet.

– Även om föreningar inte är bokföringsskyldiga måste de ha ordnade räkenskaper. Men i övrigt är de inte skyldiga att underkasta sig offentlig kontroll eller upprätta årsredovisning, säger Gunnar Högberg, rikssamordnare för Skatteverkets specifika insats mot föreningar och stiftelser, till DN.

Skatteverket har tidigare i en promemoria till Brottsförebyggande rådet (2015-07-03) konstaterat en ökad ekonomisk brottslighet inom ideell sektor, med den ideella föreningen som bas. I samma promemoria förespråkar Skatteverket därför ett register över företrädare för föreningar. Gunnar Högberg säger också i den aktuella artikeln i Dagens Nyheter att de vill se ett föreningsregister.

– Den ideella föreningen är inte speciellt hårt reglerad. Vi har de senaste åren också sett en ökad aktivitet av ekonomisk brottslighet i ideella föreningar. I remissvar har vi sagt att vi gärna ser ett företrädarregister för ideella föreningar, säger Högberg till DN.

Samtidigt har Skatteverket till den statliga utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle understrukit att det inte finns någon statistik som visar hur stor andel av de ideella föreningarna som är inblandade i ekonomisk brottslighet men att de allra flesta ideella föreningar inte berörs. 

Forum kommenterar

Artikeln i DN skildrar inte varför det kommer sig att den ideella sektorn har en hög grad av anonymitet och en låg grad av statlig insyn och kontroll. Civilsamhället fungerar bland annat som demokratisk röstbärare och motvikt till staten. Därför är det både värdefullt och ändamålsenligt att de ideella föreningarna har stor handlingsfrihet och hög grad av anonymitet.

Det är självklart viktigt att bekämpa brottslig och destruktiv verksamhet, inte minst kring rasistiska rörelser. Men frågan om ökad granskning och kontroll av föreningslivet är komplex eftersom hela grundbulten kring föreningsfriheten och demokratin är att civilsamhället ska vara fritt och självständigt.

I artikeln i DN nämner också Skatteverket behovet av ett företrädarregister. Men att upprätta ett offentligt register med ideella föreningar och dess juridiska personers huvudmän skulle också riskera att kraftigt försämra förutsättningarna för det oberoende svenska föreningslivet. Bland annat för att det inom föreningslivet finns områden som är tydligt skyddsvärda. Bland Forums medlemmar finns de som driver skyddade boenden för förföljda och hotade, de som har verksamheter för flyktingar och EU-migranter eller skapar sammanhang och gemenskap för hbtq-personer eller andra utsatta grupper. 

De åtgärder som införandet av ett företrädarregister kräver skulle dessutom innebära stora kostnader och omfattande administrativ börda för det svenska föreningslivet, som många gånger saknar anställd personal. 

Forum välkomnar undersökningar där det finns anledning att misstänka brottslig verksamhet i ideella föreningar, men långtgående ingrepp i den personliga integriteten och föreningsfriheten i brottsbekämpningen namn måste balanseras mycket noggrant mot effekterna.

Bakgrund

Bakom Skatteverkets beslut om att specialgranska föreningar finns ett kommande förslag till Sveriges riksdag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det härstammar från en mellanstatlig organisation där i stort sett alla världens regeringar är medlemmar. Den organisationen fick förnyad kraft efter terrordåden i New York 2001 och har sedan dess arbetat kraftfullt. De har utfärdat 40 rekommendationer till medlemsländerna varav en (nr 8) handlar om ideella organisationer. I sin första version sa denna rekommendation att ideella organisationer är ”särskilt sårbara”, dock utan att kunna presentera särskilt många konkreta fall.

Efter flera års arbete har rekommendation nr 8 skrivits om och bygger nu på principen om riskbedömning. Den säger numera att ideella organisationer löper risk, som alla andra sammanhang, att utnyttjas för felaktiga syften. Åtgärderna för att granska ideella föreningar ska därför vara proportionerliga och bygga på en riskbedömning. Förslaget till riksdagen bygger dock på den gamla versionen av rekommendation nr. 8 och ger därför en felaktig bild av sammanhanget. Regeringen har likväl inte bedömt, såvitt Forum förstår, att det ska upprättas ett allmänt företrädarregister för ideella föreningar, av de skäl Forum berört ovan.

 

Läs mer

Forum har tidigare skrivit en debattartikel om hur ett föreningsregister skulle vara förödande för civilsamhället, den gången i samband med Penningtvättdirektivet.