Sverigeunikt IOP i Alingsås under granskning av Konkurrensverket
Bräcke diakoni Foto: Wikimedia Commons Bräcke diakoni Foto: Wikimedia Commons
22 feb | 2017
Det unika Idéburna offentliga partnerskapet (IOP) inom demensvården som togs fram i Alingsås förra året är nu under granskning av Konkurrensverket. Men om partnerskapet skulle anses otillåtet finns det fortfarande öppningar för IOP generellt i Sverige.

Det unika Idéburna offentliga partnerskapet mellan Alingsås kommun och det idéburna Bräcke diakoni är nu under granskning av Konkurrensverket. Partnerskapet om en "vårdkedja för att höja livskvaliteten bland äldre" startade i oktober förra året och var det första i sitt slag inom demensvården.

Efter ett tips från organisationen Svenskt Näringsliv, att detta IOP startats som ett exempel på otillåten direktupphandling, fick Konkurrensverket upp ögonen för fallet. De begärde därför in svar från Alingsås kommun på en rad frågor om partnerskapet är att betrakta som en otillåten direktupphandling eller inte.

Dick Moberg från Konkurrensverket sa i början av februari till Alingsås Tidning att de har ambitionen att ge svar inom tre månader om de fortsätter utredningen eller inte.

Forum klargör det juridiska spelrummet för IOP 

Lagen om offentlig upphandling gäller "för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt " (LOU §2). Den springande punkten är här vad som är att betrakta som "anskaffning" av varor eller tjänster - det vill säga där någon köper på förhand bestämda varor eller tjänster och betalar ekonomisk ersättning för dessa. Om det finns flera aktörer på en marknad som kan sälja samma varor eller tjänster som den som diskuteras mellan en offentlig organisation och en idéburen organisation, då finns det marknadskonkurrens, då finns det en marknadssituation. Om det som partnerskapet handlar om inte kan erbjudas av andra aktörer på en tillgänglig marknad (det kan vara flera olika verksamheter, som i fallet med Alingsås och Bräcke diakoni), då är det ingen marknadssituation. Då kan beslutet från den offentliga aktören istället ses som ett bidrag till socialt inriktad verksamhet.

Möjliga scenarion efter Konkurrensverkets bedömning

Skulle beslutet från Konkurrensverket bli att Alingsås-partnerskapet betraktas som otillåten direktupphandling kan den direkta konsekvensen bli att myndigheten utdömer ett vite till kommunen. Följden därefter är troligen att liknande partnerskap kring boende och stöd inom demensområdet inte kommer att kunna ingås i Alingsås kommun och i kommuner med liknande utbud av tjänster. Det betyder dock inte ett stopp för IOP som metod för samverkan. Det är just i Alingsås kommun, med just denna verksamhet och just den typ av argumentation som använts i detta fall som anses otillåten för partnerskapsmodellen.

Detta skulle då bli ett fall som Forum kommer att lyfta med Upphandlingsmyndigheten i arbetet med att tydliggöra förutsättningarna för IOP i Sverige. Utifrån Agenda 2030, mål 17 och mer specifikt mål 17.17*, har svenska staten åtagit sig att verka för att ge stöd till partnerskapslösningar. Också ett antal offentliga utredningar, Upphandlingsutredningen, Utredningen för ett stärkt civilt samhälle och Välfärdsutredningen har påtalat betydelsen av att utveckla partnerskapet som arbetsmetod för samhällsutveckling. Dessa politiska och förvaltningspolitiska uttalanden måste göras om till regler som möjliggör partnerskap i verkligheten.

Skulle beslutet bli att Alingsåsfallet inte betraktas som otillåten upphandling, så kommer det innebära öppningar för Idéburet offentligt partnerskap just för denna typ av verksamhet.

Framtida utsikter för Idéburet offentligt partnerskap

Land ska med lag byggas, brukar det heta. Den svenska modellen är nog snarare: “land ska med lag och avtal byggas.” Både lagstiftning och avtal måste tolkas, ibland i myndigheter och ibland i domstol. Så går utvecklingen till. Det som vi idag känner till som Lagen om valfrihet (LOV) började på ett liknande sätt som IOP, genom att aktörer som såg ett behov på marken började pröva möjligheterna i befintlig lagstiftning. Idag finns det en lag om valfrihet. Finns det en om IOP om några år?

 

*Mål 17: "Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling"

Mål 17.17 "Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier"

 

Läs mer

Forums sida om Idéburet offentligt partnerskap

Forums tidigare artikel om partnerskapet i Alingsås

Forskare ska följa Alingsås kommuns och Bräcke diakonis arbete med demensvård