Vad är en demokratisk organisation?
28 mar | 2018
Kulturdepartementet utreder vilka kriterier som ska ligga till grund för om en civilsamhällsorganisation ska anses vara demokratisk, och om den därmed ska kunna få statliga bidrag. Nyligen avslutades en första utredning om trossamfund, och en ny om alla andra organisationer inom civilsamhället påbörjas nu. Forum kommer att bidra i båda utredningarna.

När professor Ulf Bjereld den 13/3 2018 lämnade över sitt 460 sidor långa betänkande ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” SOU 2018:18 till demokratiminister Alice Bah-Kuhnke (MP), sa han att ”detta handlar om relationen mellan en stat som ska stå neutral i religionsfrågor och ett samhälle präglat av religiös mångfald”. När det gäller själva frågan om demokratikriterierna är det konkreta förslaget till förtydligande av lagen följande:

”Stöd får inte heller lämnas om trossamfundet eller någon av dess församlingar eller företrädare, inom ramen för trossamfundets eller en församlings verksamhet,

  1. utövar våld mot person, tvång eller hot,
  2. kränker ett barns rättigheter på sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas,
  3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådan typ av kränkning som anges i 1 eller 2,
  4. inskränker en betjänads fri- och rättigheter genom utnyttjande av utsatt belägenhet,
  5. bryter mot diskrimineringsförbud i diskrimineringslagen (2008:567) eller klart överträder principen om alla människors lika värde, eller
  6. aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Forum kommer att lämna remissvar på denna första utredning.

Alice Bah Kuhnke har också tillsatt en ny utredning som ska se över demokrativillkor för samtliga organisationer i det svenska civilsamhället. Denna nya utredning, ”Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning” (Dir 2018:19), kommer att ledas av juristen Karin Almgren. Utredningen ska bland annat utvärdera de nuvarande demokratikriterierna och beskriva vilka svårigheter nuvarande system leder till, samt ”föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen med beaktande av föreningsfriheten”. Forum kommer att medverka i utredningens expertgrupp, och utredningen ska vara klar den 20 juni 2019.

Forum välkomnar initiativen med utredningarna och hoppas på förtydliganden av vad en demokratisk organisation är. Det finns många viktiga frågor i sammanhanget, både av själva demokratikriterierna men också av hanteringen i myndigheterna av dessa frågor.