Vad vill partierna med civilsamhället?
28 aug | 2018
Riksdagspartierna har få konkreta och skarpa förslag om civilsamhället inför valet. Det visar Forums genomgång av vad riksdagspartiernas initiativ. - Det finns helt klart utrymme för utveckling och förbättring av civilsamhällespolitiken, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.

Forum har vid två tillfällen i år (april och augusti) gått igenom riksdagspartierna information på nätet (hemsidor, valmanifest etc) för att se vad de vill. Självskrivet kan det finnas fler förslag från partierna som vi inte hittat i vår sökning.

De allra flesta partierna lägger själva eller stödjer förslag om att värna civilsamhällets självständighet, att stärka generella bidrag, att möjliggöra idéburet offentligt partnerskap, finansiera och stödja socialt företagande. Men de verkligt konkreta och skarpa förslagen i samma syften återstår oftast att lägga. Det gör att det ofta finns en tydlig skillnad mellan retoriken, som är positiv, och verkligheten, som är vag.

-Vår tolkning är att saker har gått framåt de senare åren, och flera partier har idag formuleringar kring det civila samhället, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Samtidigt är det tydligt att mycket återstår, och då framför allt när det gäller konkreta och skarpa förslag. Det finns helt klart utrymme för utveckling och förbättring av civilsamhällespolitiken, avslutar Göran. 

Resultat i kortformat

Så vad skriver våra riksdagspartier om civilsamhället då? Det här är Forums intryck (ordnat i bokstavsordning):

  • Centerpartiet har en folkrörelse och landsbygdsprofil på många av sina förslag om civilsamhället.
  • Kristdemokraterna är det parti som, såvitt vi kan bedöma, lägger frågor om civilsamhället närmast sin ideologiska kärna.Kristdemokraterna har också ett helt program för civilsamhällesfrågorna.
  • Liberalerna, är det parti som formulerat sig om flest konkreta frågor kring civilsamhället.
  • Miljöpartiet har en positiv grundsyn men få konkreta förslag på riksnivå.
  • Moderaterna uttrycker en allmänt positiv syn på civilsamhället men har inte formulerat sig om särskilt många förslag.
  • Socialdemokraterna har tagit fram ett program för civilsamhällesfrågorna.
  • Sverigedemokraterna har en positiv syn på civilsamhällets organisationer men är tydligt selektiva.
  • Vänsterpartiet är mycket positiva till vissa delar av civilsamhället, såsom kvinnojourer, men har principiellt lite problem med att passa in civilsamhället i sin grundläggande samhällssyn.

Centerpartiet

Centerpartiet är ett av de klassiska folkrörelsepartierna och det syns genom att civilsamhället nämns inom ett flertal sakpolitiska områden, och detta uttrycks tydligt genom följande där partiet menar att civilsamhället ”är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat.” Och det för oss kanske viktigaste är att partiet säger att ”Politiken kan stödja civilsamhället genom att involvera det i fler processer, finansiera dess infrastruktur och beskatta det så lite som möjligt”.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är det parti som lägger syftet med det civila samhället närmast kärnan i partiets syn på samhälle och människa. Det är i de nära relationerna mellan människor som kraften uppstår, menar partiet, och också de beroenden mellan människor som skapas, vilka av flera andra partier ses som något besvärande, ses som i grunden nödvändiga och positiva. Utifrån den synen anser KD att civilsamhället är grundbulten i samhället. Partiet driver frågan om att återinföra skatteavdrag för gåvor till organisationer, och har med sig de andra allianspartierna. Kristdemokraterna har också tagit fram ett helt program för civilsamhället. 

Liberalerna

I och med landsmötet 2017 tog Liberalerna sats för en ny ambitionsnivå för partiet när det gäller politik för det civila samhället. Partiet formulerar sig där om en stor mängd frågor som har potential att påverka civilsamhällets organisationer. Partiet vill verka för en fri och stark idéburen rörelse. Bidrag bör därför vara generella och mer målinriktat arbete där samverkan behövs bör utföras inom ramen för idéburet offentligt partnerskap.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har en positiv grundsyn på civilsamhällets organisationer, vilket exempelvis syns i några avsnitt i partiprogrammet men har på riksnivå inte utvecklat tydliga politiska förslag.

Moderaterna

Moderaterna har en positiv grundsyn på civilsamhället och vill att det ska ha ett tydligt utrymme samt kunna spela en självständig roll i samhället. Ett för oss viktigt ställningstagande är att statens ansvar för att skydda trossamfund mot hat och hot ska öka.

Socialdemokraterna

Den ambitionsnivå som ett sammanhållet program om civilsamhället utgör är unikt för socialdemokraterna i den svenska riksdagen. Ur Forums perspektiv är socialdemokraternas koppling mellan den innovationsroll som civilsamhällets organisationer spelat och spelar, till dels det politiska ställningstagandet att öka det generella stödet men också till att skapa partnerskapslösningar, de viktigaste politiska förslagen.

Sverigedemokraterna

Partiet har en positiv syn på civilsamhällets organisationer men är tydligt selektiva. Eftersom partiet mycket tydligt är emot det mångkulturella samhället är partiet också emot ett av civilsamhällets kärnvärden; möjligheten för människor att gestalta olika livsideal och kulturer. Partiet har utifrån den synen lagt förslag om att rikta folkbildningens insatser mot värnandet av ”svensk” kultur och tradition. Detta är ett exempel på försök till offentlig styrning av civilsamhället som vi vänder oss starkt emot.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets fokus på jämlikhet och dess betydelse för människor ligger nära många idéburna organisationers arbete. Det politiska förslag som Vänsterpartiet lagt som har störst potential att positivt påverka idéburna organisationer är förslaget om förbud mot vinster i välfärden. Även om vi inte delar partiets syn på metoden för att åstadkomma ett utrymme för de icke-kommersiella välfärdsverksamheterna så är tydligheten kring behovet av det viktig för oss.